google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 07.12.2018
  1 USD
  3.7694
  -0.015
  1 EUR
  4.2845
  -0.0074
  1 CHF
  3.7924
  -0.0031
  1 GBP
  4.8084
  -0.0137
  1 RUB
  0.0563
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft
  • Region: opolskie
  • Zamieszczono: 2009-10-12

  Szczegóły przetargu

  Opole: Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft
  Numer ogłoszenia: 355366 - 2009; data zamieszczenia: 12.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opole Urząd Miasta Opola , Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, woj. opolskie, tel. 077 451 19 21, 077 451 19 22, faks 0 77 454 98 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft w następującej ilości: - Windows Server 2008 R2 Datacenter (WinSvrDataCtr 2008R2 OLP NL Gov 1Proc) - 6 szt. - Microsoft SQL Server 2008 Standard (SQLSvrStd 2008 OLP NL Gov) - 1 szt. - SQL User Cal (SQLCAL 2008 OLP NL Gov UsrCAL) - 30 szt. Wszystkie licencje należy wystawić na Urząd Miasta Opola..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.50.00-8, 48.61.00.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa, Zamawiający na podstawie art. 44 Prawa żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Prawa. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem. Do oświadczenia należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Opole, Plac Wolności 7-8 pok. 118.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Opole, Plac Wolności 7-8 pok. 117 b.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Dane kontaktowe

  Gmina Opole Urząd Miasta Opola
  45-015 Opole, Rynek-Ratusz
  tel.: 077 451 19 21, 077 451 19
  fax.: 0 77 454 98 44
  email: Wyślij email
  http://www.opole.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 57526 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.