google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury przeznaczonej do rozbudowy laboratorium systemów alarmowych.
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2009-10-06

  Szczegóły przetargu

  Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury przeznaczonej do rozbudowy laboratorium systemów alarmowych.
  Numer ogłoszenia: 346618 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3471538, 347-24-00, faks 058 3472913,058 3471765.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury przeznaczonej do rozbudowy laboratorium systemów alarmowych..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kamera przemysłowa - 3 szt, 2. Kamera sieciowa - 2 szt , 3. Kamera bezprzewodowa mini dzieńnoc - 1 szt, 4. Kamera bezprzewodowa kolorowa - 1 szt, 5. Bezprzewodowy zestaw nadawczo - odbiorczy - 1 szt, 6. Kolorowy dzielnik obrazu quad - 1 szt, 7. Konwerter - 2 szt, 8. Oświetlacz podczerwieni - 1 szt, 9.Karta komputerowa - 1 szt, 10. Rejestrator bezprzewodowy - 1 szt, 11. Tester CCTV - 1 szt, 12. Monitor LCD 19 z wejściem wizyjnym - 1 szt..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.40.00-2, 33.19.51.00-4, 30.23.72.00-1.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ ). Oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku, gdy do wykonania zamówienia Wykonawca będzie korzystał z potencjału technicznego i kadrowego innego podmiotu musi załączyć: - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia i/lub osób zdolnych do wykonaniazamówienia..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska,Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. Sobieskiego 7 , 80 - 216 Gdańsk , pokój 30..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2009 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska,Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. Sobieskiego 7 , 80 - 216 Gdańsk , pokój 30..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Dane kontaktowe

  Politechnika Gdańska
  80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12 11/12
  tel.: 058 3471538, 347-24-00
  fax.: 058 3472913,058 3471765
  email: Wyślij email
  http://www.pg.gda.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 51539 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.