google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.08.2019
  1 USD
  3.9371
  0.0034
  1 EUR
  4.3572
  -0.0088
  1 CHF
  3.9876
  -0.0174
  1 GBP
  4.8050
  0.0266
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną Etap 2.
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-02-06

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510714-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: ,,Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną" - Etap 2.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, krajowy numer identyfikacyjny 19112372800000, ul. Mestwina  11 , 84-100   Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 673-04-51, , e-mail pt.puck@straz.gda.pl, , faks 0-58 673-04-53.
  Adres strony internetowej (URL): www.strazpuck.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.strazpuck.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.strazpuck.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniami wskazanymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku ul. Mestwina 11 84-100 Puck


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną" - Etap 2.
  Numer referencyjny: PT.2370.1.2019.GK
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: ,,Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną" - Etap 2.Inwestycja jest realizowana na podstawie Decyzji nr AB/JS - 6740/100/17/MP z dnia 20.12.2017 r. wydana przez Starostę Puckiego.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwie, niżej opisane, części przedmiotu zamówienia.Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną liczbę części.1. Zakres rzeczowy Części 1 przedmiotu zamówienia między innymi obejmuje:a) Przedmiar robót ? budynek częściowo zamieszkały - remont dachu, balustrady balkonowe,? budynek główny - stolarka drzwiowa wewnętrzna, glazura - łazienki pom. techniczne, gres, panele podłogowe, izolacje sufitu - poddasze, tynki, malowanie, balustrady schodowe, elewacja, dach,? nadbudowa - taras, kominyb) Przedmiar robót ? instalacje sanitarne - (wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,c) Przedmiar robót ? parapety.2. Zakres rzeczowy Części 2 przedmiotu zamówienia obejmuje:a) Przedmiar robót ? budowa przyłączy telekomunikacyjnych i wewnętrznej sieci teletechnicznej w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej przy ul. Mestwina 9 w Pucku,b) Przedmiar robót ? Wykonanie pulpitu dyspozytorskiego PDM wg opisu technicznego.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45314000-1
  39150000-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp do 20% (słownie: dwadzieścia procent) zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach Inwestycji pn. ,,Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną" - Etap 2. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej.Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej".
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Dla części 1Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub zdolność kredytową w wysokości minimum 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą od 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik numer 6 do SIWZ).UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt. 2), spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt. 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składając ofertę wspólną).UWAGA:Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tych postępowaniu przez Wykonawcę - dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale IX, SIWZ wg formuły ,,spełnia/nie spełnia".Dla części 2Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub zdolność kredytową w wysokości minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą od 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik numer 6 do SIWZ).UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp., Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt. 2), spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt. 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składając ofertę wspólną).UWAGA:Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tych postępowaniu przez Wykonawcę - dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale IX, SIWZ wg formuły ,,spełnia/nie spełnia".
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Dla części 1 - doświadczenia WykonawcyWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z zm.), w zakres którego wchodziło wykonanie robót polegających na przebudowie/nadbudowie/rozbudowie/modernizacji budynków - o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda, - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w tym:- 1 (słownie: jedną) osobę na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co najmniej 3 (słownie: trzy)-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy, w tym przy przebudowie/budowie/rozbudowie bądź modernizacji budynków o wartości minimum 250 000,00 zł. brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - 1 (słownie: jedną) osobę na stanowisko Kierownika Robót Instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie (słownie: pięcioletnie) doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Robót Instalacyjnych, w tym przy przebudowie/budowie/rozbudowie bądź modernizacji budynków o wartości minimum 25 000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).Osoby wskazane na powyższe stanowiska muszą legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) stałego i biegłego tłumaczenia na język polski (tłumacza) .Osoby, od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.Dla części 2 - doświadczenia WykonawcyWarunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej z branży teletechnicznej lub telekomunikacyjnej , (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z zm.) - o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział kadry inżynieryjnej i technicznej posiadających doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w tym:- 1 (słownie: jedną) osobę na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5- letnie (słownie: pięcioletnie) doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Robót Instalacyjnych w tym przy przebudowie/budowie/rozbudowie bądź modernizacji budynków o wartości minimum 150 000,00 zł. brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Osoby wskazane na powyższe stanowiska muszą legitymować się znajomością języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie,. W przypadku osoby nie znającej języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (własnym staraniem i na własny koszt) stałego i biegłego tłumaczenia na język polski (tłumacza) .Osoby, od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Dotyczy części 1 i 21. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp;3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 8) ustawy Pzp; 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 8 do SIWZ;6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 9 do SIWZ; 7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 10 do SIWZ;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Dotyczy części 1 i 2a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (słownie: jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości wymaganej przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. a, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie przez Wykonawcę, opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu;b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego;c) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 11 do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH).Dowodami, o których mowa w pkt. 2c są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty.d) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór wykazu osób stanowi załącznik numer 12 do SIWZ- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Dotyczy części 1 i 21. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:a. FORMULARZ OFERTY. Wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 3 do SIWZ;b. dowód wpłacenia/wniesienia wadium - w wysokości i na zasadach określonych w rozdziale XIII SIWZ.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1.Wysokość wadium.a) Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następujących wysokości : Dla części 1 przedmiotu zamówienia - 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),Dla części 2 przedmiotu zamówienia - 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.3. Formy wniesienia wadium: 3.1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : a/ pieniądzu (w formie przelewu) - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium SA O/Puck83 1160 2202 0000 0000 4522 9149z opisem ,,WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZNAK: PT.2370.1.2019.GK b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) c/ gwarancjach bankowychd/ gwarancjach ubezpieczeniowyche/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).2.2 Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.4. Zwrot wadium:4.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.4.3 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XV SIWZ , pkt. II, ppkt.1.4.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.4.5 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej . 4.6 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,c/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Dotyczy częsci 1 i 21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.3. Zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w przypadku:a) wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury,b) wystąpienia na terenie budowy podtopień (teren zagrożenia powodziowego),c) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego,d) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu Umowy,e) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji,f) zmiany kolejności wykonania części zamówienia,g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny brutto opisanej w § 23 ust.2 i tylko w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Zamawiający dokona proporcjonalnego obniżenia ceny obliczając wartość robót podlegających rezygnacji,h) zmiany maszyn i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli maszyny i urządzenia oferowane wyszły z produkcji, lub nie są dla nich dostępne części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, Projektanta i zgody Zamawiającego,i) wystąpienia: istotnych błędów projektowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych.4. Zmiana terminu jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust 3 lit c), f). Zmiana terminu i wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zaistnienia zdarzeń jak opisano w ust. 3 lit a), b), d) e), g), i)5. Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy są możliwe jedynie na warunkach opisanych w §7.6. Zmiana Podwykonawców jest możliwa na warunkach opisanych w §16.7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.8. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmianę Umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania zobowiązań umownych, na których zachowanie miały wpływ wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia opisane powyżej w ust. 3 o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonywanie Umowy i na który - w ich wyniku -jej wykonanie zostało przerwane.9. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji Umowy, lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.10. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do Umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.11. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez:- Zamawiającego- Inspektora Nadzoru- Wykonawcęwraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót.Roboty zamienne muszą uzyskać pozytywną opinię Projektanta.13. Zamawiający nie dopuszcza robót zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: ,,Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną" - Etap 2.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres rzeczowy Części 1 przedmiotu zamówienia między innymi obejmuje:a) Przedmiar robót ? budynek częściowo zamieszkały - remont dachu, balustrady balkonowe,? budynek główny - stolarka drzwiowa wewnętrzna, glazura - łazienki pom. techniczne, gres, panele podłogowe, izolacje sufitu - poddasze, tynki, malowanie, balustrady schodowe, elewacja, dach,? nadbudowa - taras, kominyb) Przedmiar robót ? instalacje sanitarne - (wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,c) Przedmiar robót ? parapety.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: ,,Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną" - Etap 2.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2Zakres rzeczowy Części 2 przedmiotu zamówienia obejmuje:a) Przedmiar robót ? budowa przyłączy telekomunikacyjnych i wewnętrznej sieci teletechnicznej w budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej przy ul. Mestwina 9 w Pucku,b) Przedmiar robót ? Wykonanie pulpitu dyspozytorskiego PDM wg opisu technicznego.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45314000-1, 39150000-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-06-30
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena 60,00
  Okres gwarancji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  84-100 Puck, Mestwina 11
  tel.: 0-58 673-04-51,
  fax.: 0-58 673-04-53
  email: Wyślij email
  http://www.strazpuck.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 7928 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.