google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic.
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2019-03-21

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 528193-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

  Muzeum Historyczne Skierniewic: Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Skierniewic, krajowy numer identyfikacyjny 380292844, ul. Batorego  64 J , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 573447126, 665008833, e-mail m.duda@muzeumskierniewic.pl, a.niedziolka@muzeumskierniewic.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): https://bip.muzeumskierniewic.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.muzeumskierniewic.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.muzeumskierniewic.pl/; http://www.bip.um.skierniewice.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PISEMNEJ
  Adres:
  Muzeum Historyczne Skierniewice ul. Stefana Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, Sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic.
  Numer referencyjny: ZPD.01.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic.I. Informacje ogólne1. Nazwa i adres Zamawiającego:Muzeum Historyczne Skierniewice ul. Stefana Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.muzeumskierniewic.pl nr telefonu +48 573 447 126, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: ,,Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic."2. Rodzaj zamówienia:dostawa3. Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 zwaną dalej ,,ustawą" lub ,,ustawą pzp".4. Przewiduje się udzielenie zamówień podobnych:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień podobnych:Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, zamówień polegających na wykonaniu dodatkowych dostaw, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenia bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji, powtórzenie dodatkowych dostaw stanowić może nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nieZamawiający nie zamierza:a) Zawierać umowy ramowejb) Ustanowić dynamicznego systemu zakupówc) Wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zgodnie z ofertą, zakończenie nie później niż 31 lipca 2019 r.8. Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Muzeum Historycznego Skierniewic. 9. Nazwa zadania oraz jego lokalizacja,,Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic", ul. Batorego 64J, 96-100 Skierniewice.9.1. Wspólny słownik kodów CPV:32322000-6 Urządzenia multimedialne32321200-1 Urządzenia audiowizualne32321300-2 Materiały audiowizualne32342410-9 Sprzęt dźwiękowy32353000-2 Nagrania dźwiękowe32417000-9 Sieci multimedialne45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45317000-2 Inne instalacje elektryczne48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego71314100-3 Usługi elektryczne72212520-1 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego79822500-7 Usługi projektów graficznych79962000-5 Usługi obróbki zdjęć92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi9.2 Zakres zamówienia:1. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia łącznie z załącznikiem nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, załącznikiem nr 10 - Scenariusz Wystawy Muzeum Historycznego Skierniewic, załącznikiem nr 11 - Sala wystawy stałej - rzut aranżacji Wystawy Muzeum Historycznego Skierniewic oraz załącznikiem nr 12 - Lista zdjęć, prezentacji, filmów, dźwięków oraz wymagana do zaimplementowania w systemie treść do niniejszej SIWZ. Określone w załączniku wymagania (parametry techniczno-użytkowe) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 2a do niniejszej SIWZ.2. Do zakresu podstawowego należą również:odbiór końcowy, opłaty za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas realizacji zamówienia. Opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.II. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje 1. dostawę sprzętu wizyjnego i fonicznego oraz oprogramowania systemu audiowizualnego,2. instalację sprzętu i oprogramowania systemu audiowizualnego, w tym informatyczną instalację okablowania oraz przygotowanie stanowiska kontrolującego i zarządzającego całością systemu,3. wprowadzenie i zarządzenie treścią audiowizualną systemu, 4. wyszkolenie pracowników muzeum w obsłudze multimediów i oprogramowania, wraz z przekazaniem uprawnień administratorskich, 5. obsługę powdrożeniową systemu audiowizualnego,6. minimum 3-letnią gwarancję systemu audiowizualnego. Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta lub wyłącznego dystrybutora w Polsce oferowanego systemu do zarządzania treścią multimedialną potwierdzający kompetencje w zakresie wdrożenia, konfiguracji, szkoleń oraz korzystania z języka skryptowego systemu multimedialnego. W ramach oferty Wykonawca, wraz z certyfikatem, powinien dołączyć do oferty nośnik USB z oprogramowaniem do zarządzania spełniającym wymagania projektowe.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego przy realizacji niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody spowodowane przez niego, przy usuwaniu wad w ramach gwarancji czy rękojmi, tak wobec Zamawiającego i osób trzecich.Przedmiot zamówienia musi być wykonany należycie w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.UWAGA:? Przez termin ,,Czas trwania zamówienia lub termin wykonania" należy rozumieć termin odbioru całości systemu audiowizualnego, w ramach którego nastąpiła dostawa sprzętu wizyjnego i fonicznego oraz oprogramowania systemu audiowizualnego, instalacja sprzętu i oprogramowania systemu audiowizualnego, informatyczna instalacja okablowania oraz przygotowanie stanowiska kontrolującego i zarządzającego całością systemu, wprowadzenie i zarządzenie treści audiowizualnej systemu, wyszkolenie pracowników muzeum w obsłudze multimediów i oprogramowania, wraz z przekazaniem uprawnień administratorskich.? Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Skierniewic w Skierniewicach reprezentowane przez Dyrektora, ul. Stefana Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, email: info@muzeumskierniewic.plo Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Muzeum Historyczne Skierniewic w Skierniewicach reprezentowane przez Dyrektora, ul. Stefana Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, email: info@muzeumskierniewic.pl, tel. +48 573 447 126.o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic", nr ZPD.01.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje trwania umowy;o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;o posiada Pani/Pan:o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;o nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.o * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.o ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  32321200-1
  32321300-2
  32342410-9
  32353000-2
  32417000-9
  45311000-0
  45317000-2
  48780000-9
  51110000-6
  71314100-3
  72212520-1
  79822500-7
  79962000-5
  92110000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, zamówień polegających na wykonaniu dodatkowych dostaw, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenia bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji, powtórzenie dodatkowych dostaw stanowić może nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-07-31

  II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z ofertą, zakończenie nie później niż 31 lipca 2019 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuję od konkretyzacji tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuję od konkretyzacji tego warunku.
  Informacje dodatkowe Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia o minimalnej wartości co najmniej równej wartości brutto umowy na cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy oświadczenia o kontynuacji ubezpieczenia.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Numeracja zgodna z SIWZ1.2.c. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:w zakresie:- doświadczenia:Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu elektronicznego/wizyjnego/multimedialnego na kwotę minimum 300 000,00 zł brutto każda, w tym jedna dostawa z montażem dostarczonego sprzętu, przy czym montaż ma obejmować: zamontowanie dostarczonego sprzętu i usługę uruchomienia tego sprzętu przez Wykonawcę.Uwaga: Przez dwie dostawy Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.- osób zdolnych do wykonania zamówieniaZamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji usług montażu i integracji z systemem posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.1.3. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:o odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZo oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1b pkt 3c Ustawy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.a. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy zawarte w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).1. W związku z powyższym, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV.8.1.a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio: kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1. wykaz dostaw potwierdzających wykonanie co najmniej, 2 dostaw sprzętu wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu elektronicznego/wizyjnego/multimedialnego na kwotę minimum 300 000,00 zł brutto każda, w tym jedna dostawa z montażem dostarczonego sprzętu, przy czym montaż ma obejmować: zamontowanie dostarczonego sprzętu i usługę uruchomienia tego sprzętu przez Wykonawcę wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ;2. oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji usług montażu i integracji z systemem posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w przypadku gdy jest to wymagane, są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych - wg załącznika nr 5a do SIWZ.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Do oferty (treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2. Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do akceptacji.3. Formularz cenowy - ofertowy do przedmiotu zamówienia wg wzoru - załącznik nr 2a do SIWZ;o W arkuszu cenowym - ofertowym przy każdej z pozycji należy podać dokładną nazwę producenta/modelu urządzenia lub w przypadku gdy jest to komplet/zestaw należy wypisać wszystkie urządzenia/podzespoły wchodzących w jego skład.? Formularz cenowy - ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny dla Zamawiającego i nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z przyjęcia ceny ryczałtowej.? Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w formularzu cenowym - ofertowym załącznik nr 2a do SIWZ), przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych w formularzu. Wykonawcy nie wolno zmieniać ilości podanych w formularzu cenowym - ofertowym,? Formularz cenowy - ofertowy należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość zamówienia winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia,? Niezależnie od wymienionego poprzednio przeznaczenia, ilości w formularzu cenowym - ofertowym zostały podane dla stworzenia wspólnych i porównywalnych wycen na potrzeby przetargu, krótkie opisy pozycji przedstawione w formularzu są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w OPZ.4. Dowód wniesienia wadium - potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt III.4. niniejszej SIWZ.5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wg załącznika nr 8 do SIWZ.7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty:a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 Ustawy Pzp, b) dokument dotyczący:- braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp)- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,c) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców,d) Dokumenty wymienione w pkt: IV.1. SIWZ (oferta), IV.4. SIWZ (Dowód wniesienia wadium), podmioty składają wspólnie jako podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego,8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów, o których mowa poniżej:8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.a. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.8.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykaz dostaw potwierdzających wykonanie co najmniej, 2 dostaw sprzętu wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu elektronicznego/wizyjnego/multimedialnego na kwotę minimum 300 000,00 zł brutto każda, w tym jedna dostawa z montażem dostarczonego sprzętu, przy czym montaż ma obejmować: zamontowanie dostarczonego sprzętu i usługę uruchomienia tego sprzętu przez Wykonawcę wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 5 do SIWZ;b) oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji usług montażu i integracji z systemem posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w przypadku gdy jest to wymagane, są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych - wg załącznika nr 5a do SIWZ.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.8.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.9. Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a oraz 4 ustawy Pzp.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Numeracja zgodna z SIWZ.4.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),4.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:4.2.a. W pieniądzu przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nr 86 1020 4580 0000 1102 0190 9688 z dopiskiem: wadium - dla zamówienia pn: ,,Dostawa i instalacja systemu audiowizualnego dla wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic."4.2.b. Poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,4.2.c. Gwarancji bankowej,4.2.d. Gwarancji ubezpieczeniowej,4.2.e. Poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).4.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.4.3.a. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w Muzeum Historycznym Skierniewic.4.3.b. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.4.4. Wadium należy wnieść na okres związania ofertą.4.5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.4.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.4.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach opisanych w SIWZ zostanie odrzucona.4.8. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin dostawy i instalacji całości systemu 20,00
  Gwarancja systemu audiowizualnego obejmuje gwarancję sprzętu, oprogramowania i kontentu.20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z § 12 umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.1. Zgodnie z art. 144 Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:1) w zakresie terminów wskazanych w umowie - w przypadku zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy tj. wystąpienia siły wyższej w typie klęski żywiołowej (zdarzenie zewnętrzne, które nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności) oraz działania osób trzecich niezależnych od stron umowy polegających na wyrządzeniu szkody w imieniu Wykonawcy lub Zamawiającego, w wyniku czego wykonanie zamówienia w terminie jest niemożliwe - o czas niezbędny do usunięcia negatywnych skutków wpływających na zdolność wykonania zamówienia przez obie strony;2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy - w przypadku:a) zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie;b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 847) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi takie same wymagania, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i spełniające te same warunki określone w SIWZ.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie także wówczas, gdy:1) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,2) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;3. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym w art. 144 ust. 1 PZP.4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.5. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.6. Strony podają następujące adresy do doręczeń:1) Zamawiający: ul. Batorego 64J, 96-100 Skierniewice, email: info@muzeumskierniewic.pl,2) Wykonawca: _______________________________________.7. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-02, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Oferty należy składać w języku polskim.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Muzeum Historyczne Skierniewic
  96-100 Skierniewice, Batorego 64 J
  tel.: 573447126, 665008833
  email: Wyślij email
  http://https://bip.muzeumskierniewic.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 21984 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.