google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Zamku w Kwidzynie. Znak sprawy ZP.2611.2.2019.bm
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-03-01

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 519280-N-2019 z dnia 2019-03-01 r.

  Muzeum Zamkowe w Malborku: opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Zamku w Kwidzynie. Znak sprawy ZP.2611.2.2019.bm
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamkowe w Malborku, krajowy numer identyfikacyjny 27607328111000, ul. ul. Starościńska  1 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail b.mizgala@zamek.malbork.pl, faks .
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.zamek.malbork.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Instytucja kultury. Muzeum.

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  bip.zamek.malbork.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie zgodnie z paragrafem 10 SIWZ
  Adres:
  siedziba Zamawiającego tj. sekretariat Muzeum Zamkowego w Malborku ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Zamku w Kwidzynie. Znak sprawy ZP.2611.2.2019.bm
  Numer referencyjny: ZP.2611.2.2019.bm
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona na rzecz Zamawiającego pn. opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Zamku w Kwidzynie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ) oraz załączniku nr 5 do SIWZ (Wzór umowy).3. Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej tras dla zwiedzających oraz miejsca wydawania i przechowywania audioprzewodników, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.3.1. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami. 3.2. Zamawiający w czasie wizji lokalnej nie będzie udzielał wyjaśnień ani odpowiadał na pytania Wykonawcy.4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:4.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób minimum trzy (3) wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wydawaniu i przyjmowaniu audioprzewodników wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 4.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (osobie wskazanej w § 9 ust. 4 we wzorze umowy) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 3.5.1. SIWZ oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych osób. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.4.3. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.4.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudniania ww. osób. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5.2. SIWZ.4.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.5.2. SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, o którym mowa w pkt. 3.5.1. SIWZ.4.6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, obowiązków określonych w pkt. 3.5.2. SIWZ Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.5. Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia: 5.1. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy muszą posiadać imienne i noszone w widocznym miejscu identyfikatory oraz być ubrani w jednolite oznakowane stroje umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację z Wykonawcą. 5.2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. przez podległe mu osoby,5.3. Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do: przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 j.t.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 412 j.t. ze zm.). 5.4. Pracownicy,osoby, które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, przy wydawaniu i odbieraniu audioprzewodników będą posługiwały się językiem polskim, angielskim, niemiecki i rosyjski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 6. Inne postanowienia:6.1. Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy punkty wydawania i zdawania sprzętu audioprzewodników.6.2. Zamawiający zapewni przyłącze energetyczne oraz zamontuje podlicznik energii elektrycznej którego wskazania będą podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami realnie zużytej energii służącej ładowaniu audioprzewodników.

  II.5) Główny kod CPV: 32353000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  79530000-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-14

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14 kwietnia 2020r. lub do wyczerpania kwoty określonej umową.2. Zamawiający wskazuje, że usługa będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 2019r. 3. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W tym wypadku zmianie ulegnie termin stanowiący początek obowiązywania umowy tj. 15.04.2019 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, co najmniej jedną usługę udostępniania systemu oprowadzania audiowizualnego turystów o wartości brutto nie mniejszej niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) w technologii samoczynnie uruchamiających się nagrań, wyzwalanych systemem nadajników rozmieszczonych na trasie zwiedzania. U W A G A !1.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2.W przypadku usługi, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia prac/usługi (w przypadku prac rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP.2.Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych/uprawnień i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.3. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5.3.3.3. SIWZ należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 4. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy PZP. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.1. i 2. SIWZ oraz składa także ich oświadczenia, o których mowa w tych punktach;7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 6.1.1. i 2. SIWZ.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w punkcie 6. 6.1. i 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów także dokumentów wymienionych w 5.3.3.4; 6.1.3. i 6.3.2. SIWZ. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - Wykonawca winien załączyć do oferty Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;11. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem punktu 6.5.5. SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie;1. 1. dowodami, o których mowa w pkt. 6.5.1. SIWZ, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;1.2. w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.1.3. Wzór wykazu usług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.5. SIWZ. 2. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść dokumentu lub dokumentów mających potwierdzić, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz celem dokonania oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych/uprawnień i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5.3.3.3. SIWZ należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 3. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy PZP. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lubb) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 5. Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej, dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570). Informację w tym zakresie Wykonawca składa w Formularzu oferty a Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz, dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym.Jeżeli wymagane od Wykonawcy dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca wskazuje te dokumenty i oświadczenia w Formularzu oferty podając nazwę i numer postępowania a Zamawiający korzysta z nich o ile są aktualne.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Nie dotyczy.

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. W trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru, który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z złożeniem oświadczenia, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.2. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:2.1. wypełniony i podpisany Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;2.2. wypełnione i podpisane Oświadczenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 2a do SIWZ, o których mowa w pkt. 6.1.1. i 6.1.2. SIWZ; 2.3. dowód wniesienia wadium;2.4. stosowne pełnomocnictwo(a) do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 6.9.2. i 3. SIWZ;2.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 5.3.3.4. SIWZ - jeżeli dotyczy;2.6. dowody, o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ - jeżeli dotyczą;2.7. informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (w Formularzu oferty) zgodnie z pkt. 22 SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;1.3. gwarancjach bankowych;1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;1.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 110 ze zm.).2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Gdańsk Nr 05 1130 1121 0006 5623 8690 0001 z dopiskiem: oprowadzanie audiowizualne - ZP.2611.2.2019.bm.2.1. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuję z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2. SIWZ przed upływem składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składnia ofert). 2.2. Zamawiający zaleca aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.3. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Z jego treści winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena50,00
  Czas wprowadzenia zmian50,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.2. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: a. zmiany stawki podatku od towarów i usług,b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747),c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie określone umową może ulec zmianie z zachowaniem formy pisemnego aneksu w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych w pkt. 18.2. SIWZ4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą zmian.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18.2.a. SIWZ kwota netto nie ulegnie zmianie, a jej wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18.2.b. SIWZ kwota netto ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wynikających ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, z uwagi na wysokość zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 18.2.c. SIWZ kwota netto ulegnie proporcjonalnej zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wynikających z tej zmiany.8. Za wyjątkiem zmiany okoliczności, o których mowa w pkt. 18.2.a. SIWZ zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio udokumentowania przez Wykonawcę wysokości dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę wskutek wprowadzenia zmian przepisów. 9 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),b. zmiany danych teleadresowych jak też osób, o których mowa w § 9. ust. 4 SIWZ nie stanowi zmiany warunków umowy, nie wymaga zachowania formy pisemnego aneksu i może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia.10.Pozostałe okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę umowy:a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;b. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357? Kodeksu cywilnego;c. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Nie dotyczy.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Nie dotyczy.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-12, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  A. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 6.4.2. SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.8.1. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8.1. SIWZ stosuje się.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.B. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 16 SIWZ oraz przekazać Zamawiającemu: 1. kopię polisy/umowy ubezpieczenia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o której mowa w § 6 ust. 6 pkt. 2 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 2. kopię umowy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3. kopię umów z Podwykonawcami, przy czym zakres ich robót powinien być tożsamy z określonym w dokumentach dołączonych do oferty.4. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów oraz należytego zabezpieczenia będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Muzeum Zamkowe w Malborku
  82-200 Malbork, ul. Starościńska 1
  tel.:
  email: Wyślij email
  http://http://bip.zamek.malbork.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 15863 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.