google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.05.2019
  1 USD
  3.8543
  -0.0002
  1 EUR
  4.2995
  -0.0077
  1 CHF
  3.8189
  -0.0007
  1 GBP
  4.9117
  -0.0156
  1 RUB
  0.0597
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa sprzętu TIK do projektu 152 pomysły na rozwój realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2018-11-30

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 655777-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

  Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi: Dostawa sprzętu TIK do projektu ,,152 pomysły na rozwój" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt ,,152 pomysły na rozwój" RPLD11.01.04-10-0015/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 73133000000, ul. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich  , 90559   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 637 56 94, e-mail sp.nr.152@neostrada.pl, faks 42 637 56 94.
  Adres strony internetowej (URL): www.sp152lodz.edupage.org
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.sp152lodz.edupage.org


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.sp152lodz.edupage.org


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Szkoła Podstawowa Nr 152, 90-559 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu TIK do projektu ,,152 pomysły na rozwój" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Numer referencyjny: 2/SP152/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki,województwo łódzkie jest dostawa sprzętu TIK do projektu ,,152 pomysły na rozwój" realizowanegoprzez Szkołę Podstawową nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o właściwościach i ilościach szczegółowowymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2.Szczegółowe wymagania techniczne są określone w załączniku 1C do SIWZ. 3. ZASADYRÓWNOWAŻNOŚCI - Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznychlub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne,funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiającydopuszcza oferowanie rozwiązań ,,równoważnych" pod względem parametrów technicznych,funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówieniazgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanegorozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy

  II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  32322000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 98549,85
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, którychspełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostaniedokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, którychspełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostaniedokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, którychspełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostaniedokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brakupodstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W tym zakresie zastosowanie maart. 26 ust. 6 ustawy Pzp 1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składadokument/dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2 Jeżeli wkraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby alboosób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkaniawykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentuzłożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniokraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.1.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o którychmowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału w formie elektronicznej pod określonymi adresamiinternetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tychbaz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 1.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, które znajdują się wposiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przezzamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lubdokumentów, o ile są one aktualne. 1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden ztych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać sięo udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ichw postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Treśćpełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. W przypadku Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a żaden z Wykonawców nie może podlegaćwykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy; b przynajmniejjeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału wpostępowaniu

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Termin dostawy20,00
  Warunki gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiana postanowień umowy 1. Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisówobejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały iurządzenia, wysokość wynagrodzenia. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są wprzypadku: a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznychadekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów,itp.); b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcęokoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarciaumowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2ust. 1, c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także wprzypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia, d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawalub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnieobowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu doprzedmiotu zamówienia, e) zmiana ustawowej stawki podatku VAT, f) w sytuacji, gdy dostarczenieprzedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaciwycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu akceptacjiZamawiającego dostarczy towar tożsamy, spełniający warunki określone w SIWZ, o parametrach niegorszych niż model wskazany w ofercie. Powyższa kwestia uregulowana zostanie aneksem do niniejszejumowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej przy zawieraniu aneksu dokumentówdla nowego modelu, tożsamych jak dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ oraz niniejszej umowyi złożone dla zaoferowanego modelu na etapie składania ofert, 3. Wystąpienie którejkolwiek zwymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego dodokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4.Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okolicznościuzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-11, godzina: 15:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi
  90-559 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
  tel.: 42 637 56 94
  fax.: 42 637 56 94
  email: Wyślij email
  http://www.sp152lodz.edupage.org
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 286701 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.