google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia z zakresu nagłośnienia, oświetlenia oraz obrazu i dźwięku dla potrzeb PSM I i II stopnia w Mielcu
  • Region: podkarpackie
  • Zamieszczono: 2018-11-13

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 647507-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

  Państwowa Szkoła Muzyczna i I II Stopnia im. M.Karłowicza: Dostawa urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia z zakresu nagłośnienia, oświetlenia oraz obrazu i dźwięku dla potrzeb PSM I i II stopnia w Mielcu"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt pn. ,,Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu"

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna i I II Stopnia im. M.Karłowicza, krajowy numer identyfikacyjny 78252800000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  10 , 39300   Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 586 29 76, e-mail psm@powiat.mielec.pl, faks (017) 586 29 76.
  Adres strony internetowej (URL): http://psm.mielec.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  szkoła publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://bip.e-cea.pl/1113/zamowienia-publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.e-cea.pl/1113/zamowienia-publiczne


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  Adres:
  39-300 Mielec, ul. Kościuszki 10


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia z zakresu nagłośnienia, oświetlenia oraz obrazu i dźwięku dla potrzeb PSM I i II stopnia w Mielcu"
  Numer referencyjny: 2/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  3


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego - Mielec, ul. Kościuszki 10 - transportem własnym fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji (nie wcześniejszego niż w 2018 roku):a) urządzeń do nagłośnienia oraz rejestracji dźwięku,b) urządzeń i akcesoriów do rejestracji obrazu,c) urządzeń do oświetlenia scenicznego.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według następującego podziału:2.1. Część I - urządzeń do nagłośnienia oraz rejestracji dźwięku,2.2. Cześć II - urządzeń i akcesoriów do rejestracji obrazu,2.3. Cześć III - urządzeń do oświetlenia scenicznego.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolną ilość części. Wybór najkorzystniejszych będzie następował dla każdej z części z osobna.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.4. Przedmiotowe postępowanie stanowi element realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. ,,Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu" współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, VIII oś priorytetowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 5. Kod CPV: 32.32.20.00-6 - Urządzenia multimedialne.6. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury).7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 18 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany - dostarczony, skonfigurowany, uruchomiony) przedmiot zamówienia. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert.Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. W wymaganych okresach gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny. 8. W przypadkach, o których mowa w punkcie 3.7., okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy,2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji.

  II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 21
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia będzie musiał być zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy (planowany termin podpisania umowy - pierwsze dekada grudnia 2018 roku). Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu - w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - minimum: składając ofertę w części I - 1 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie różnego urządzeń i sprzętu multimedialnego o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto, składając ofertę w części II - 1 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie różnego urządzeń i sprzętu multimedialnego o łącznej wartości co najmniej 80.000,00 złotych brutto, składając ofertę w części III - 1 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie różnego urządzeń i sprzętu multimedialnego o łącznej wartości co najmniej 8.000,00 złotych brutto,Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać się realizacją minimum 1 zamówienia o podobnym charakterze tj. dostarczenie różnego urządzeń i sprzętu multimedialnego o łącznej wartości co najmniej równej sumie wartości, jaka została określona dla danej części. Przykładowo, składając ofertę jednocześnie na część I i II, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w realizacji minimum 1 zamówienia o wartości łącznej dla części I i części II, tj. 280.000,00 zł
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1) i 8) Zamawiający żąda: 1) informacji z KrajowegoRejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, (w odniesieniu do os.fiz., a w przypadku firm - w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organuzarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albokomplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta) wystawionej niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innegodokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostkiorganizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego alboinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwymorganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenia wykonawcyo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej ozaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - wprzypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatnościtych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia wsprawie spłat tych należności - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; 5) oświadczeniawykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się ozamówienia publiczne - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ; 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - według wzoruokreślonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,z uwzględnieniem zapisów art. 26 ust. 6 ustawy pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wRozdziale VI ust. 6.4.2. SIWZ: 1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, wprzypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lubadministracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejscezamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 2) - 3) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega zopłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lubgrzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) ppkt 8) - składadokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszonoupadłości 4) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt. 2), powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; Jeżeli w kraju, w którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumentdotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1)-3), zastępuje się je dokumentemzawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych dojego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszemlub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejscezamieszkania tej osoby, wystawionym zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 4). W przypadkuwątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się dowłaściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanialub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacjidotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wodniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VI ust. 6.5.2. ppkt. 1) SIWZ, składa dokument, o którymmowa w ust. 6.5. ppkt. 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli wkraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takichdokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentuzłożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którymmiejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacjidotyczących tego dokumentu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacjiinnych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymizasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czystosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,Zamawiający żąda dokumentów (co najmniej oświadczenia np. wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7do SIWZ) , które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innegopodmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówieniapublicznego. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tychpodmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VI ust. 6.4.2. SIWZ. W przypadkuwskazania przez Wykonawcę: 1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w RozdzialeVI ust. 6.5. i 6.6. niniejszej SIWZ (§ 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu oudzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz.1126)), w formie elektronicznej pod określonymiadresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielniez tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 2) oświadczeń lubdokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.4. i 6.5. niniejszej SIWZ (§ 2, § 5 i § 7Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możeżądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku,poz.1126).), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lubdokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiającyw celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta zposiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawyPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), Wykonawcamoże przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w 1) Rozdziale V 5.1. pkt. 2) ppkt. c) - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Nie dotyczy

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI 6.1. a) - b) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - jeżeli ma zastosowanie,4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V ust. 5.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ - jeżeli ma zastosowanie,5) opracowania własne, wydruki internetowe, karty techniczne (foldery) sporządzone w języku polskim - zawierające opisy proponowanego instrumentu i akcesoriów, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie dokonać wstępnej oceny zgodności proponowanego instrumentu i akcesoriów z wymaganymi w przedmiocie zamówienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:a) W części I - 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),b) W części II - 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),c) W części III - 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  najniższa cena 60,00
  termin realizacji20,00
  okres gwarancji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-21, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:a) Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu.b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu jest Grzegorz Ćwięka kontakt: bhpgc@bhpgc.pl, adres pocztowy: 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 10.c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie tytułowej. d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej ,,ustawa Pzp".e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń.f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.h) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.i) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Urządzenia do nagłośnienia oraz rejestracji dźwięku
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  najniższa cena60,00
  termin realizacji 20,00
  okres gwarancji 20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Urządzenia i akcesoriów do rejestracji obrazu
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  najniższa cena60,00
  termin realizacji 20,00
  okres gwarancji 20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Urządzenia do oświetlenia scenicznego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 21
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  najniższa cena60,00
  termin realizacji 20,00
  okres gwarancji 20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Państwowa Szkoła Muzyczna i I II Stopnia im. M.Karłowicza
  39-300 Mielec, ul. Tadeusza Kościuszki 10
  tel.: (017) 586 29 76
  fax.: (017) 586 29 76
  email: Wyślij email
  http://http://psm.mielec.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 279758 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.