google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 18.04.2019
  1 USD
  3.8002
  0.0224
  1 EUR
  4.2790
  0.004
  1 CHF
  3.7586
  0.0091
  1 GBP
  4.9483
  0.0218
  1 RUB
  0.0593
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2018-11-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 644216-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, krajowy numer identyfikacyjny 27278032300014, ul. ul. Energetyków  46 , 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0324291000, 4291288, e-mail zampub@szpital.rybnik.pl, faks 324 291 225.
  Adres strony internetowej (URL): www.szpital.rybnik.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.szpital.rybnik.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.szpital.rybnik.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  SPZOZ WSS NR 3 44-200 Rybnik ul. Energetyków 46, sekretariat Dyrektora w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pok. 103


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu
  Numer referencyjny: TT-369-PN/98-2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu.Zamówienie obejmuje prowadzenie konserwacji i serwisowania instalacji wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru (zwanego dalej SAP), instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (zwanego dalej DSO) oraz systemu wykrywania gazu - GAZEX w obiektach SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Efektem działań prowadzonych przez Wykonawcę musi być ciągła sprawność i gotowość do działania systemów oraz innych elementów z nimi sprzężonych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1.2 (,,Opis przedmiotu zamówienia") oraz nr 1.1 (,,Formularz cenowy") do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym załącznik nr 1.2 określa m. in. ilości planowych przeglądów poszczególnych systemów. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,Wzór umowy").

  II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  12   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: Kategoria usług: 12 - Inne usługi

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność polegającą m. in. na obsłudze w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności źródeł promieniowania - izotopowych czujek dymu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:trzech usług wykonanych lub wykonywanych we wskazanym okresie przez okres co najmniej pół roku każda w tym: dwóch usług konserwacji systemów do wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru, przy czym liczba zainstalowanych w układzie czujek nie może być mniejsza niż 500 dla każdej z usług oraz jednej usługi konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przy czym liczba zainstalowanych głośników w układzie nie może być mniejsza niż 200 szt.;- dysponowanie niżej wymienionymi narzędziami dostępnymi wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia:a. ściągacz czujek,b. przyrząd do zadymiania czujek,c. gaz testowy do zadymiania czujek,d. interfejs czujek serii 9200,e. oprogramowanie serwisowe centrali ,,ESSERTRONIC 8008" i czujek serii 9200,f. interfejs i oprogramowanie serwisowe urządzeń ,,Bosch Praesideo";- dysponowanie niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj.: dysponowanie co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których:- co najmniej jedna osoba posiada zaświadczenie o przeszkoleniu przeprowadzonym przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora systemów sygnalizacji pożaru firmy ESSER GmbH w zakresie systemu sygnalizacji pożaru ESSER, - co najmniej jedna osoba posiada zaświadczenie o przeszkoleniu przeprowadzonym przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora dźwiękowych systemów ostrzegawczych firmy Bosch w zakresie urządzeń ,,PRAESIDEO",- co najmniej jedna osoba posiada zaświadczenie o przeszkoleniu przeprowadzonym przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora systemu GAZEX w zakresie konserwacji systemu detekcji gazu - GAZEX,Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonując czynności wymagające uprawnień do zajmowania stanowiska inspektora ochrony radiologicznej nadanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (w liczbie określonej przez wykonawcę w wykazie) muszą posiadają takie uprawnienia.Wykonawca musi wykazać co najmniej 3 osoby, przy czym nie ma znaczenia, które z nich legitymują się zaświadczeniami i uprawnieniami - jak wyżej (w skrajnych przypadkach wszystkie ww. dokumenty mogą dotyczyć jednej osoby lub każdy dokument może dotyczyć innej osoby - wtedy wykaz musi obejmować co najmniej 3 osoby) tj. z uwzględnieniem zasady, że jedna osoba może spełniać kilka warunków z wyżej wymienionych - Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych warunków.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazanie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób (w zakresie niezbędnym do wykazaniaspełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. określonej w punkcie III 2.2.3 titet trzeci przedkładając ,,Wykaz osób" stanowiący załącznik nr 2.2. do specyfikacji. Dokument ten Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na wezwanie.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  - zezwolenie, potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów, zgodnie z opisem, w punkcie 2.2.1 rozdziału III.- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie III.2.2.3. tiret pierwszy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej usługi opisane w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej.Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko usług potwierdzających spełnianie warunku.- dołączyć wykaz narzędzi, wyposaża zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia.Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie III.2.2.3. tiret drugi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej narzędzia opisane w ww. punkcie.- dołączyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. personelu posiadającego doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z pkt III.2.2.3 tiret trzeci.Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na wezwanie.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1 do oferty - dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1 do oferty dołączyć: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy: 3.1 do oferty - dołączyć (,,Opis przedmiotu zamówienia") - załącznik 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Do oferty należy złożyć także "Formularz oferty" stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 oraz pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  czas reakcji serwisu 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-13, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej załączniki: 1. Załączniki stanowiące charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1.1 Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji); 1.2 Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.2 do specyfikacji). 2. Oświadczenia i dokumenty służące wykazaniu braku podstawdo wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, o którym mowa w punkcie IV.1.1 oraz IV.2.1 specyfikacji (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii - jeśli dotyczy.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
  44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
  tel.: 0324291000, 4291288
  fax.: 324 291 225
  email: Wyślij email
  http://www.szpital.rybnik.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 277023 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.