google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu
  • Region: lubuskie
  • Zamieszczono: 2018-07-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 583291-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

  Gmina Żagań o Statusie Miejskim: Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: ,,Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: ,,Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 52679400000, ul. Plac Słowiański  17 , 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
  Adres strony internetowej (URL): urzadmiasta.zagan.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  bip.zagan.pl zakładka przetargi publiczne


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.u. 2012.1529 oraz 2015.1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
  Adres:
  Urząd Miasta w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 15 (Pałacyk ), 68-100 Żagań, w pokoju nr 20 (w Wydziale Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: ,,Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu
  Numer referencyjny: WZP.271.26.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia sali kinowej w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym również sprzęt do wyświetlania filmów w 2D i 3D wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników.Adres dostawy: Pałac Książęcy w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań Zestawienie sprzętu:I Technologia kina i mechanika sceny:1. Kinowy projektor cyfrowy DCI 4K lub 2K do projekcji 2D i 3D kinowy projektor cyfrowy DCI do projekcji 2D i 2D o parametrach nie gorszych niż:o pełna zgodność ze standardem (specyfikacją) DCI,o rozdzielczość 4K 4096 x 2160 pixeli lub 2K 2048x1080 wg specyfikacji DCI,o kontrast min 1600 : 1,o system wielolampowy, lampy o małej mocy max do 400W i żywotności gwarancyjnej minimum 2400ho moc świetlna pozwalająca doświetlić ekrany o rozmiarze min. 10m do wartości 14fL (Gain 1.8)o system chłodzony powietrzem nie wymagający dodatkowych kanałów wentylacyjnych odprowadzających ciepłe powietrzeo układ automatyki i pamięci ustawień ostrości i wielkości ogniskowej obiektywu,o możliwość zdalnej diagnostyki z komputera, 1 szt.2. Zintegrowany serwer kina cyfrowego DCIo Pełna zgodność ze standardem DCI oraz wymogami bezpieczeństwa materiału cyfrowego o odtwarzanie formatów JPEG 2000, MPEG 2 (1080p)o wejście HDMi dla sygnałów alternatywnych o złącza USB 3.0, Gigabit Ethernet o 16 kanałowe cyfrowe wyjście audio w formacie AES-EBUo możliwość zdalnej (przez Internet) aktualizacji oprogramowania , lub za pomocą zewnętrznego nośnika pamięci typu FLASH,o pamięć o pojemności minimum 1,8 TB netto 1 szt.3. Obiektyw projekcyjny Jeden obiektyw umożliwiający uzyskanie obu formatów kinowych FLAT/SCOPE ,dostosowany do wymiarów ekranu w kinie oraz odległości projekcyjnej, 1 szt.4. Stół do projektora Stół do projektora, stabilna konstrukcja z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia blatu nośnego. Możliwość poziomowania za pomocą regulowanych stopek. Wbudowane szyny rack 19" na instalowanie dodatkowych urządzeń np. UPS, procesor dźwięku. 1 szt.5. Panel kontrolny lub laptop Systemowy panel sterujący lub laptop z oprogramowaniem serwisowym oraz sterującym , panel LED min. 15", pamięć ram 4 GB, dysk twardy o pojemności 500GB, min. procesor dwurdzeniowy 1,7 Gh 1 szt.6. Zabezpieczenie UPS Zabezpieczenie UPS o parametrach nie gorszych niż:o moc 2200 VA, współczynnik mocy > 0,98o sprawność 98,5%, czas przeciążenia 110% - 5mino regulator napięcia AVR, filtry EMI zabezpieczające przed przepięciami, kształt napięcia wyjściowego - sinusoida , filtry przeciwzakłóceniowe7. System do projekcji 3D System do projekcji 3D zgodny z systemem polaryzacji kołowej, kompatybilny z oferowanym projektorem DCI, współpracujący ze srebrnym ekranem i pasywnymi okularami jednoosobowego użytku 1 szt.8. Okulary do projekcji 3d: lekkie okulary pasywne polaryzacyjne, plastikowe oprawki 150 szt.9. Kinowy procesor dźwięku Procesor dedykowany dla kina cyfrowego DCI z obsługą formatów 5.1 i 7.1DS o parametrach nie gorszych niż: Wejścia audio:- 4 x AES/EBU (8 kanałów), DB25, 110?, Optical Toslink, wielokanałowe 7.1 wejście analogowe, RCA stereo, wejście mikrofonowe XLRWyjścia audio:- wielokanałowe 7.1 wyjście analogowe, RCA stereoDodatkowe złącza: LAN RJ45, USB, 1 szt.10. ekran do projekcji 3d,o proporcjach 16:9 i około 800cm szer. podstawy, srebrny wraz z konstrukcją wsporcza i ramą do napinania ekranu 1 szt.11. kompletny mechanizm kurtynowy, szyna kurtynowa z napędem elektrycznym i sterowaniem, tekstylia plusz, kolor do ustalenia z Zamawiającym 1 kpl.12. Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie zespołu do projekcji cyfrowej oraz przeszkolenie kinooperatorów 1 kpl.13. doprowadzenie sygnału i umożliwienie dostępu do Internetu w pomieszczeniu kinooperatora 1 kpl.II Zestaw kinowy stacjonarny:1. Kolumna kinowa , frontowa, dwudrożna, szerokopasmowa, pasywna. Głośnik niskotonowy nie mniejszy niż 12" (cewka nie mniejsza niż 3 "), głośnik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,5" (cewka nie mniejsza niz 2,8"), moc nie mniejsza niż 500 W AES, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 50 Hz, górne nie mniejsze niż 20 000Hz (-10dB), możliwość pracy w biampingu, nominalny poziomy kat pokrycia dźwiękiem nie mniejszy niż 80 stopni (+/-10%) , max. SPL nie mniejszy niż 132 dB. Wykonanie : sklejka, MDF. Waga nie większa niż 30 kg. 3 szt.2. Subwoofer kinowy, pasywny, głośnik 15" (cewka nie mniejsza niż 4"), moc (AES) nie mniejsza niż 750W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 30 Hz (-10dB), max. SPL nie mniejszy niż 134 dB. Obudowa z sklejki. 1 szt.3. Głośnik surroundowy, naścienny, pasywny, głośnik współosiowy nie mniejszy niż 8", moc (AES) nie mniejsza niż 300W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 80 Hz (-10 dB), nominalny poziomy i pionowy kąt pokrycia dźwiękiem nie mniejszy niż 90 stopni (+/-10%), max.SPL nie mniejszy niż 125 dB(-10 dB). Obudowa: sklejka. Stalowy grill, kolor czarny. 12 szt.4. Statyw pod monitory studyjne z regulacją wysokości i regulowanymi nóżkami. Regulacja w zakresie: 740-1140 mm. Udźwig nie mniej niż 30 kg. 3 szt.5. Konstrukcja jezdna do subwoofera z pozycji 2. 1 szt.6. Uchwyt do montażu naściennego kolumny surroundowej z pozycji 3. Uchwyt ma zapewniać montaż kolumny, jak najbliżej ściany, gdzie będzie zamontowany. 4 szt.7. Puszka natynkowa instalacyjna , wymiary: 85 x 85mm. Możliwy montaż pionowy lub poziomy. Materiał wykonania : Tworzywo samo gasnące ABS, kolor biały, Rozstaw otworów montażowych : 60 x 60 mm. Zamykana płytka metalową z otworem typu D, w otworze zamontowane gniazdo tablicowe typu SPEAKON 4 pin. 4 szt.8. Końcówka mocy klasy D z DSP, moc znamionowa 2 x 1000W/8 ohm, stosunek sygnał szum nie mniejszy niż 98 dB, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20000 Hz (+/- 0,5 dB), wymuszony system chłodzenia z płynną regulacją prędkości wentylatora. DSP z EQ, filteringiem liniami opóźniającymi i limiterami, przetworniki AD/DA 24 bitowe, wewnętrzne przetwarzanie nie mniej niż 56 bitowe. Wyjmowany filtr przeciwpyłowy, łagodny start, możliwość montażu w szafie rack 19", wielkość : nie więcej niż 2U. 2 szt.9. Wielokanałowa końcówka mocy klasy D z DSP, moc znamionowa 4 x 350W/8 ohm, stosunek sygnał szum nie mniejszy niż 95 dB, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20000 Hz (+/- 0,5 dB), wymuszony system chłodzenia z płynną regulacją prędkości wentylatora. DSP z EQ, filteringiem liniami opóźniającymi i limiterami, przetworniki AD/DA 24 bitowe, wewnętrzne przetwarzanie nie mniej niż 56 bitowe Wyjmowany filtr przeciwpyłowy, łagodny start, możliwość montażu w szafie rack 19", wielkość : nie więcej niż 2U.Waga : nie więcej niż 7 kg. 1 szt.10. Cyfrowa matryca audio z "otwartą architekturą" Nie mniej niż 10 wejść mikrofonowo/liniowych , nie mniej niż 6 wyjść symetrycznych, 8 kanałowy eliminator echa akustycznego, mixer automatyczny dla wejść mikrofonowych, zdalne sterowanie po cat 5, złącze RS-232. Wielkość: nie więcej niz 1U. Opcjonalnie obsługa formatu audio - trzeciej warstwy modelu OSI. 1 szt.11. Szafa wisząca 9U, głębokość 450 mm, czarna zamykana na zamek, drzwi szklane. 1 szt.12. Kabel głośnikowy instalacyjny, przekrój żyły nie mniejszy niż 4,0mm2, nie mniej niż 2 żyły z OFC. 1 kpl.13. instalacja zasilająco - sterująca, podtynkowa, naścienne panele przyłączeniowe 1 kpl.14. instalacja wentylacji w pomieszczeniu reżyserki 1 kpl.15. instalacja oświetlenia regulowanego na widowni wraz ze sterowaniem z kabiny kinooperatora, 1 kpl.16. Reflektor teatralny PC z hakiem, linką, żarówką o mocy 1 kW Oprawka GX 9,5 i GY 16, blokady uniemożliwiające dostęp do komory z żarówką, gdy nie są odłączone od sieci zasilającej. Kąt świecenia 10° - 65° 1/1,2 kW GX 9,5 Soczewka płasko-wypukła ? 150 mm. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m nie mniejsze niż 3500 lx dla żarówki 1200W , w komplecie żarówka, hak, linka 4 kpl.17. Par LED RGBWA, kolor obudowy biały, ilosc led: 12szt, LED moc 10 W, kolimatory o kącie 30°, DMX wej/wyj XLR 3-pin, XLR 5-pin funkcje: Colour Jump, Colour Fade, Strobe, Master Dimmer, RGBWA, Sound Control, tryby pracy: Colour Jump, Colour Fade, Static Colour, Sound Control, Slave Mode, Colour Macro, pobór mocy nie więcej niz: 145 W, natężenie (lx 1m): min 15900 lx 8 kpl.18. ruchoma głowa w białym kolorze obudowy, stałe koło gobo, obracające się koło gobo, koło kolorów i pryzmat. , Lux @ 5 m: 5200 (12 °)Kąt wiązki światła: 12,5 ° - 21,2 °Źródło światła: min 125 W biała dioda LEDPobór mocy: maks. 320 WProtokół sterowania: DMX512, Auto, Dźwięk, Ręczny, Master-SlaveRuchPan: 540 °, Tilt: 270 °Rozdzielczość Pan / Tilt: 16 bitówSpecjalne: przewijanie w pionie / nachyleniu, wybierane przez użytkownika zakresy obrotu i pochylenia, 540 ° / 360 ° / 180 °, odwrócony ruch pan / tiltStała tarcza gobo: minimum 6 gobo, tarcza z ruchomymi gobo min 6 gobo7 filtrów dichroicznych + biała, w komplecie, hak, linka 4 kpl.19. regulator napięcia z mobilną szafą typu rack wraz z doprowadzeniem zasilania zakończonego gniazdem natynkowym 63A/400V/5p.Regulator o parametrach takich jak regulatory będące już w posiadaniu przez Zamawiającego. Parametry dimmera - regulatora: zasilanie trójfazowe poprzez (listwę) , sterowanie cyfrowe DMX oraz analogowe napięciowe 0..+10 V, indywidualne zabezpieczenie każdego obwodu - bezpieczniki topikowe o charakterystyce dobranej do źródeł światła, elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego, możliwość lokalnego, ręcznego płynnego wysterowania każdego obwodu niezależnie oraz ich sumy (potencjometry obrotowe), szerokość 19", wysokość modułu 4U = 177,8 mm , głębokość max 389 mm, listwa zasilająca 5 x 16 mm2, wyjścia do reflektorów zakończone listwą zaciskową, uchwyty do zamocowania w szafie (racku) 19", firtry przeciwzakłóceniowe, gniazdo, wtyk XLR 3 pin,W racku zostaną również zamontowane zabezpieczenia do zasilania gniazd obwodów nieregulowanych. Przewiduje się 12 linii obwodów regulowanych oraz 4 linie obwodów nieregulowanych wraz ze sterowaniem z kabiny 1 kpl.III Dźwiękowy zestaw mobilny:1. Kolumna dwudrożna, aktywna, głośnik niskotonowy o średnicy 12" i cewce nie mniejszej niż 3", głośnik wysokotonowy nie mniejszy niż 1,5" z cewką nie mniejszą niż 2,8", końcówka mocy klasy D z kontrolerem DSP o mocy nie mniejszej niż 1000W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 60Hz (-10 dB), nominalny poziomy kat pokrycia dwiękiem nie wiekszy niż 55 stopni (+/-10%), pionowy nie większy niz 40 stopni (+/-10%), max.SPL nie mniejszy niż 130 dB, obudowa z sklejki, grill stalowy z siatka z poliamidu. Mozliwość montazu na statywie i minimum 10 punktów montażowych do zawieszenia kolumny. Kolor czarny 8 szt.2. Subwoofer aktywny, dedykowany do kolumny dwudrożnej z pozycji 1, głośnik 18", z cewką nie mniejszą niż 4", końcówka mocy klasy D z kontrolerem DSP o mocy nie mniejszej niż 1400W, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 35Hz (-10 dB) max.SPL nie mniejszy niż 133dB, obudowa z sklejki, grill stalowy z siatka z poliamidu. Adapter dystansowy M20. Kolor czarny 4 szt.3. Uchwyt ścienny do kolumn szerokopasmowych z pozycji 1, z regulacją poziomą. Wykonanie: stal malowana proszkowo na kolor czarny, udźwig: minimum 25% większy od wagi kolumny szerokopasmowej. 4 szt.4. Sztyca, łącznik kolumnowy z płynna regulacją wysokości, dolny zakres wysokości nie większy niż 80 cm, górny nie mniejszy niż 130 cm. Łącznik musi posiadać automatyczny zatrzask i udźwig nominalny nie mniejszy niż 50 kg. Materiał stal malowana proszkowo na kolor czarny 4 szt.5. Konsoleta cyfrowa, mobilna, obsługująca nie mniej niż 40 kanałów wejściowych, posiadająca nie mniej niż 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych, nie mniej niż 16 wyjść symetrycznych, 17 zmotoryzowanych tłumików, filtr górnoprzepustowy, 4 pasmowe parametryczne EQ, bramka, kompresor dla każdego kanału wejściowego, nie mniej niż 8 procesorów efektowych, nie mniej niż 10 korektorów graficznych, nie mniej niż 14 AUX, nie mniej niż 8 grup DCA, slot na karty rozszerzeń, możliwość nagrywania i odtwarzania 32 kanałów wejściowych i wyjściowych 2 szt.6. System bezprzewodowy składający się odbiornika "Thru Diversity" z podświetlanym wyświetlaczem LCD i nadajnika typu "handheld". System automatycznego wyboru częstotliwości i konfiguracji nadajnika, wybór nie mniej niż 900 częstotliwości o szerokości pasma nie mniejszej niz 24 MHz, odłączane anteny, wskaźnik stanu baterii i mocy sygnału audio, symetryczne wyjścia. Zasięg nie mniejszy niż 100m, dolne pasmo przenoszenia nie większe niż 50 Hz, górne nie większe niż 15 000 hz, zakres dynamiki nie mniejszy niż 100 db, charakterystyka kapsuły: dynamiczna kardioida. Moc wyjściowa 10-30 mW. Czas pracy baterii w nadajniku nie mniejszy niż 8 godzin. 4 kpl.7. System bezprzewodowy składający się odbiornika "Thru Diversity" z podświetlanym wyświetlaczem LCD i nadajnika typu "body pack". System automatycznego wyboru częstotliwości i konfiguracji nadajnika, wybór nie mniej niż 900 częstotliwości o szerokości pasma nie mniejszej niż 24 MHz, odłączane anteny, wskaźnik stanu baterii i mocy sygnału audio, symetryczne wyjścia. Zasięg nie mniejszy niż 100m, zakres dynamiki nie mniejszy niż 100 db, Moc wyjściowa 10-30 mW. Czas pracy baterii w nadajniku nie mniejszy niż 8 godzin. 4 kpl.8. Mikrofon na ucho, zgodny z nadajnikiem typu "body pack" z pozycji 7, superminiaturowy, pojemnościowy, charakterystyka dookolna, kolor: jasny cielisty. Dolne pasmo przenoszenia nie wieksze niż 20 Hz, górne nie mniejsze niż 20 000 Hz, skuteczność nie mniejsza niz 7 mV/Pa, szum własny nie większy niz 24 dB, max.SPL nie mniejszy niz 120 dB, zasilanie nie wieksze niż 2V. 4 szt.9. Przewód mikrofonowy, symetryczny: gniazdo na kabel XLR 3 pin - wtyk na kabel XLR 3 pin, złącza niklowane, przewód mikrofonowy z OFC, długość 10m, kolor czarny. 10 szt.10. Przewód mikrofonowy, symetryczny: gniazdo na kabel XLR 3 pin - wtyk na kabel XLR 3 pin, złącza niklowane, przewód mikrofonowy z OFC, długość 5m, kolor czarny. 5 szt.11. Przewód mikrofonowy, symetryczny: gniazdo na kabel XLR 3 pin - wtyk na kabel XLR 3 pin, złącza niklowane, przewód mikrofonowy z OFC, długość 3m, kolor czarny. 10 szt.12. Przewód instrumentalny jack mono 6,3mm - jack mono 6,3mm, podwójnie ekranowany, długość 5m, kolor czarny 10 szt.13. Symetryzator sygnału audio, aktywny dwukanałowy, pracujący na trafach symetryzujących. Po dwa złącza XLR, TRS i RCA, pad -20 dB, przełącznik ground. Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż + 30 dBu, szum własny nie większy niż - 100 dBu ( dla pasma 20-20 000Hz), dolne pasmo przenoszenia nie większe niz 20 Hz, górne nie mniejsze niz 20 000 Hz (+/-1 dB), zniekształcenia nie większe niż 0,01% przy 1 kHz przy poziomie +4dBu. Solidna obudowa dodatkowo, chroniona wymienną osłoną z silikonu. 4 szt.14. Odtwarzacz CD z obsługa USB, HDD oraz kart pamięci SD / SDHC, bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku z tabletów i smartfonów poprzez Bluetooth, wbudowany tuner AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room, wejście 3,5 mm (1/8") do podłączenia dowolnego urządzenia audio z wyjściem 3,5 mm. Możliwość montażu w rack 19", wilkość : nie więcej niż 1U. 2 szt.15. Statyw mikrofonowy z ramieniem, magnezowa podstawa, aluminiowy przegub, wysokość 1020-1580 mm, ramie nie krótsze niż 640 mm, gwint 3/8", waga nie większa niż 2,5 kg. Kolor czarny 4 szt.16. Statyw stołowy, konferencyjny osadzony na powlekanym krążku żeliwnym. Wysokość 330 mm, długość ramienia nie mniejsza niż 525 mm, . Materiały: stal, aluminium, żeliwo. Waga nie większa niż 2,5 kg. Kolor czarny 4 szt.17. Case transportowy na konsoletę z pozycji 5 oraz odtwarzacz CD z pozycji 14. Głębokość nie mniejsza niż 450mm, sklejka nie cieńsza niż 6,5 mm, aluminiowe profile na krawędziach, chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia. 2 kpl.18. Case transportowy na kołach na okablowanie oraz Di-boxy z pozycji 13. Zgodny z zapotrzebowaniem, głębokość nie mniejsza niż 450mm, sklejka nie cieńsza niż 6,5 mm, aluminiowe profile na krawędziach, chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia. 2 kpl.19. Case transportowy na na mikrofony bezprzewodowe z pozycji 6,7,8. Wielkość 4U, w komplecie szuflada 2U zamykana na klucz, głębokość nie mniejsza niż 450mm. Sklejka nie cieńsza niż 6,5 mm, aluminiowe profile na krawędziach, chromowane narożniki kulowe oraz kątowniki, zamknięcia motylkowe i wpuszczane uchwyty do przenoszenia. 2 kpl.20. Uniwersalny statyw mikrofonowy z regulacją wysokości, osadzony na żeliwnej, powlekanej podstawie. Wysokość minimalna nie większa niż 90 cm, wysokość maksymalna nie mniejsza niż 155 cm. Materiały: stal, aluminium, gwint 3/8". 4 szt.IV Akustyka Sali kinowej:1. Opracowanie sposobu adaptacji akustycznej na podstawie przeprowadzonych pomiarów akustycznych wraz z wykonaniem adaptacji akustycznej. W Sali kinowej mieszczącej się w budynku Pałacu Książęcego w Żaganiu należy zapewnić za pomocą odpowiednich rozwiązań ustrojów, i materiałów parametry akustyki zgodne z wymaganiami normy PN-B-02151-4:2015-06 (Tablica 1) dla sal audytoryjnych o kubaturze 500-2000 m3, czyli: T <= 1,0 s oraz STI >= 0,60. Adaptację akustyczną należy zaproponować po wykonaniu wstępnych pomiarów powyższych parametrów w salii. Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy proponowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym. Po wykonaniu prac montażowo - adaptacyjnych, należy wykonać pomiary weryfikacyjne i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Elementy z wełny mineralnej lub skalnej należy szczelnie okryć włókniną aby uniknąć ew. pylenia. Elementy tekstylne aranżować w oparciu o aksamit o gramaturze nie mniej niż 350 g/m2. Ciąg według EN ISO 13934/1 Kierunek osnowy: 390N 4,5% wydłużenia przy rozerwaniu. Kierunek wątku: 490 N 13,5% wydłużenia przy rozerwaniu. Zastosowane materiały tekstylne muszą posiadać certyfikat ognioodporności trudnopalny wg DIN 4102, B1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę materiału, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie kolorystyki. 1 kpl.2. ustroje sufitowe wg własnego opracowania i akceptacji Zamawiającego 1 kpl.3. ustroje ścienne wg własnego i akceptacji Zamawiającego 1 kpl.4. elementy montażowe 1 kpl.5. pomiary akustyki przed rozpoczęciem prac oraz pomiary akustyki po zakończeniu montażu ustrojów i ekranów 1 kpl.6. dostawa, montaż 1 kpl.

  II.5) Główny kod CPV: 32342000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  32342000-5
  32351000-8
  51212000-9
  80511000-9


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 56
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia żadnych warunków
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.4) Dokumenty dla podmiotów zagranicznych : Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.5 podpunkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba. której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art 24 ust.1 pkt. 13. 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniu wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.6.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonego w pkt. 5.3.1 SIWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów. 6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. zamawiający nie żąda od wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę żadnych dokumentów.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Kosztorys ofertowy, karty katalogowe proponowanych urządzeń, zawierające typ, rodzaj, markę producenta proponowanych urządzeń. Karty katalogowe proponowanych urządzeń muszą zawierać potwierdzenie spełniania minimalnych parametrów wymienionych w specyfikacji

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.,zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą.9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu". 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa?niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający będzie wymagał wniesienia takiego zabezpieczenia. 9.13. W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, wówczas Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  długość udzielonej gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany w zakresie świadczenia w przypadku - rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, - opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, - zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - gdy Zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy wykonawcy), - wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy wykonawcy.3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, c) konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę lub konieczności wykonania robót dodatkowych. d) wprowadzenia innych zmian w przepisach obowiązujących mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia tj. zmian w przepisach dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia,
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;? inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest Pan Patryk Walczak, kontakt: patryk.walczak@elitpartner.pl *;? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: ,,Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu"", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;? nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-07-31, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
  tel.: 684 771 040
  fax.: 684 771 017
  email: Wyślij email
  http://urzadmiasta.zagan.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 232680 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.