google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami, prace konserwacyjne oraz inne roboty prowadzone w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-11-03

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 610922-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów: Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami, prace konserwacyjne oraz inne roboty prowadzone w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, krajowy numer identyfikacyjny 1525964000000, ul. al. Komisji Edukacji Narodowej  61 , 02777   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 71 01, e-mail zam_publ@ursynow.pl, faks 22 443 71 02.
  Adres strony internetowej (URL): www.ursynow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.ursynow.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.ursynow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), pismem czytelnym.
  Adres:
  Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, stanowiska od 1 do 5.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami, prace konserwacyjne oraz inne roboty prowadzone w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.97.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami, prace konserwacyjne oraz inne roboty prowadzone w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.I. Ratusz Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie - budynek i teren zewnętrzny.Godziny pracy w urzędzie: w poniedziałki 800-1800, pozostałe dni powszednie 800-1600. Szacunkowo 1 raz w miesiącu, w godzinach popołudniowo - wieczornych, odbywa się sesja Rady Dzielnicy. Dodatkowo 4-6 razy w tygodniu odbywają się spotkania, prelekcje, występy w Sali Obrad Rady Dzielnicy oraz 3-4 razy w miesiącu odbywają się uroczystości ślubne w Urzędzie Stanu Cywilnego, który znajduje się na terenie ratusza.1. Powierzchnia całkowita budynku ratusza wynosi 15 780, 00 m2, z czego:- powierzchnia nadziemna wynosi 12 285, 00 m2 (m. in. pokoje biurowe, sale konferencyjne, łazienki, pomieszczenia socjalne, magazynowe, techniczne, archiwa, korytarze, klatki schodowe),- powierzchnia podziemna wynosi 3 495, 00 m2 (pomieszczenia magazynowe, i techniczne, archiwa, korytarze, klatki schodowe, garaż)2. Ilość pomieszczeń objętych umową wynosi około 360, z czego około 240 to pokoje biurowe, pozostała część to m. in. sale konferencyjne, łazienki, pomieszczenia socjalne, magazynowe, techniczne i archiwa.3. Rozdzielnie elektryczne w budynku objęte umową: a) 2 rozdzielnie główne i 1 rezerwowa (na poziomie -1),b) 18 rozdzielni piętrowych,c) 45 rozdzielnic i podrozdzielnic w pomieszczeniach technicznych (np. w hydroforni, kotłowni, pomieszczeniach central wentylacyjnych), części ogólnodostępnej budynku i na dachu.Rozdzielnie wyposażone są głównie w aparaturę firmy Moeller, w tym jedna z nich, w główny wyłącznik mocy 3-bieg., 1250 selektywny Moeller NZMN4-VE 1250.4. orientacyjna ilość źródeł światła wewnątrz budynku objęta umową w tym oprawy oświetlenia awaryjnego: a) 1360 opraw 36W x 2, b) 430 opraw 26W x 2, c)120 opraw 42W x 2, d)192 oprawy 52W, e) 56 opraw 70W metalohalogen. 50 źródeł światła objętych umową znajduje się ,,na wysokości" - od 6 do 9 m i podlega wymianie przy użyciu podnośnika lub rusztowania (urząd jest w posiadaniu rusztowania o wys. około 7 m, które może użyczyć na potrzeby wykonania części prac).5. Oświetlenie zewnętrzne objęte umową: a) parking - latarnie typu parkowego z oprawami oświetlenia ulicznego, na słupach metalowych o wys. 8 m - 150W (11 szt.), b) przy budynku słupy o wys. 4 m 70W (7 szt.),c) przed wjazdem do garażu metalohalogeny (4 szt.) - na słupach o wys. 9 m 400W (2 szt.) i wys. 6 m 150W (2 szt.),d) przed budynkiem od strony al. KEN w prefabrykatach betonowych 27 opraw LED, e) słupki oświetleniowe, chodnikowe, umiejscowione wzdłuż budynku od strony al. KEN wyposażone w źródła światła metalohalogenkowe 35W (6 szt.).Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany opraw oraz źródeł światła na energooszczędne zachowując ww. ilość.II. Lokal Urzędu Dzielnicy Ursynów przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 280,5 m2, znajdują się tam pokoje biurowe, pomieszczenia socjalne, łazienki, korytarze.Ilość źródeł światła objęta umową:a) 34 x 36W x 2, b) 42 x 60W E27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany opraw oraz źródeł światła na energooszczędne zachowując ww. ilość.Rozdzielnia elektryczna znajduje się w konserwacji właściciela budynku i jej obsługa nie jest objęta niniejszą umową.III. Przewidywany zakres pełnienia dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami, wykonywania przeglądów i oględzin instalacji elektrycznej oraz przeprowadzania napraw i usuwania awarii.1. Prace wykonywane na bieżąco, na podstawie zgłoszeń przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z § 1 umowy:a) bieżąca wymiana uszkodzonych elementów, takich jak np.: oprawy, elementy opraw, moduły, stateczniki, akumulatory, dławiki, oprawki, startery, świetlówki, żarówki, wyłączniki, przełączniki, wyłączniki zmierzchowe, gniazda, puszki, bezpieczniki, elementy rozdzielni elektrycznych (zgodnie z dokumentacją powykonawczą), elementy oświetlenia zewnętrznego, w tym lamp parkingowych (,,na wysokości"), aparaty, w tym główny wyłącznik mocy. b) usuwanie awarii powstałych w związku z zanikiem zasilania w budynkach Urzędu, zmianami natężenia prądu przesyłanego do Urzędu.c) usuwanie nagłych awarii powstałych na skutek siły wyższej np. zalania, uderzenia pioruna, pożaru, wichury, działania człowieka, jak również powstałych wskutek innych nieprzewidzianych zdarzeń.Uwaga: należy niezwłocznie rozpocząć prace naprawcze zmierzające do zabezpieczenia obiektu następnie usunąć awarię lub przywrócić działanie elementów elektrycznych (zgodnie z § 1 ust. 10 umowy).Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Zamawiającego oraz po ustaleniach dokonać naprawy i/lub wymiany uszkodzonych elementów. 2. Prace wykonywane raz w tygodniu Obchód ogólnodostępnej części obiektów Urzędu, np. takich jak: korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, hole, sale WOM, wnęki, garaż, teren zewnętrzny. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Zamawiającego oraz po ustaleniach dokonać naprawy i/lub wymiany uszkodzonych elementów.3. Prace wykonywane raz w miesiącua) Wykonywanie odczytu z centrali oświetlenia awaryjnego Hybryd (centrala typu H-300/U), wraz z przekazaniem protokołu z odczytu przedstawicielowi Zamawiającego. Wykazane w nim usterki powinny być usuwane na bieżąco. Protokół nie może zawierać więcej niż 5% wykazanych błędów całego systemu tj. 17 szt. Wykazanie błędów powyżej tej wartości wymaga dodatkowego protokołu w którym zostaną podane przyczyny zaistniałej sytuacji oraz termin niezwłocznego ich usunięcia. b) Naprawy oświetlenia ewakuacyjnego i wymiana uszkodzonych źródeł światła są w kompetencji Wykonawcy, natomiast materiały potrzebne do naprawy zapewnia Zamawiający. c) Sprawdzenie poprawności działania i obsługa automatyki oświetlenia (Doepke - Dupline). Naprawy urządzeń automatyki Doepke - Dupline.d) Sprawdzenie elementów instalacji w pomieszczeniach kotłowni, hydroforni, pomieszczeniu zasilania rezerwowego, innych wskazanych pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń rozdzielni elektrycznych oraz tablic elektrycznych. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Zamawiającego oraz po ustaleniach dokonać naprawy i/lub wymiany uszkodzonych elementów.4. Prace wykonywane raz na kwartał1. Dokonanie przeglądów obejmujących wizualną kontrolę instalacji elektrycznych pomp i innych urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych (1), wentylatorowniach (2), hydroforni (1), innych wskazanych pomieszczeń technicznych:a) sprawdzanie stanu urządzeń zabezpieczających: bezpieczniki, przekaźniki termiczne i ewentualnie ich ustawienie, wyłączniki różnicowo - prądowe, urządzenia energoelektroniczne, np.: czujniki zaniku faz, urządzenia zabezpieczające przed suchobiegiem,b) sprawdzanie stanu styczników, zacisków, połączeń,c) sprawdzanie stanu napisów i oznakowań informacyjno - ostrzegawczych (oznaczenie silników, napisy określające wymagane zabezpieczenia oraz funkcje przycisków sterowniczych i lampek sygnalizacyjnych),Należy niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego wszelkienieprawidłowości, następnie je usunąć: wymienić lub naprawić uszkodzoneelementy, dokręcić i przesmarować połączenia śrubowe, zabezpieczyćantykorozyjnie, uzupełnić brakujące oznaczenia i napisy informacyjno-ostrzegawcze.5. Prace wykonywane raz na 6 miesięcy:a) Obchód wszystkich pomieszczeń i terenu zewnętrznego Urzędu wraz z dachem oraz wizualny przegląd obejmujący: stan opraw i obudów, gniazdek, przełączników, puszek w obiektach Urzędu, instalacji odgromowej,6. Prace wykonywane raz na 12 miesięcy:1. Kompleksowy przegląd rozdzielnic elektrycznych Urzędu wymienionych w części I punkt 3 lit. a) i b) niniejszego w zakresie i częstotliwości określonych w Prawie Budowlanym i Polskich Normach. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego a następnie przystąpić do ich usuwania.2. Wykonanie pomiarów ,,rocznych" w 4 pomieszczeniach ratusza: kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia central wentylacyjnych (2). Należy przedstawić protokoły z ww. prac. Przegląd należy wykonać w kwietniu 2018r, 2019r.Należy zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego ewentualne nieprawidłowości, a następnie je usunąć.3. Udział w próbie badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.4. Wykonanie corocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego pod kątem sprawności oraz czasów świecenia zgodnego z przepisami przeciw pożarowymi, zakończony protokółem z ww. prac. Wykazane w nim nieprawidłowości usunąć. 5. Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego zakończonego protokołem z pomiarów. Przegląd wymieniony w pkt.4, oraz pomiary wymienione w pkt.5, należy wykonać w miesiącu kwietniu 2018r, 2019r.6. Wykonanie raz w roku w miesiącu czerwcu testu B z centrali oświetlenia awaryjnego Hybryd (centrala typu H-300/U), wraz z przekazaniem protokołu z odczytu przedstawicielowi Zamawiającego, a następnie sukcesywna wymiana akumulatorów zgodnie z wynikami testu.IV. Inne prace:1. Montaż i demontaż iluminacji świątecznej (bożonarodzeniowej) lub innej na elewacji budynku oraz we wewnętrznej przestrzeni otwartej od poziomu parteru do kondygnacji maks. piątej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (podnośnik). Bieżące serwisowanie w okresie jej ekspozycji. Naprawa, konserwacja oraz niezbędna modyfikacja po jej demontażu i złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.2. Demontaż instalacji okazjonalnej (40-lecie Ursynowa) z elewacji budynku, a następnie jej zabezpieczenie i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Konserwacja i naprawa neonu zamontowanego na elewacji budynku urzędu. Okresowa kontrola prawidłowości zamocowania neonu- raz w roku, oraz sprawdzenie mocowania neonu po każdym zdarzeniu które mogło mieć wpływ na stabilność mocowania np. bardzo silny wiatr. Na powyższe czynności zostanie spisany protokół z przeglądu mocowania.V. Inne informacje i wymagania:1. Po wszelkich pracach związanych z przeróbką instalacji elektrycznych należy dokonać odpowiednich pomiarów kontrolnych wraz ze sporządzeniem protokółów.2. Po wszelkich pracach związanych z wykonaniem umowy dokonać odpowiednich notatek w formie protokołu. Protokoły i inne dokumenty związane z wykonaniem umowy należy na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego.3. Przybycie do Urzędu w celu wykonywania napraw, przeglądów, interwencji, i innych prac objętych niniejszą umową należy potwierdzić przedstawicielowi Zamawiającego.4. Wykonawca ma obowiązek przekazywania propozycji zakupu materiałów i części niezbędnych dla bieżącej konserwacji i napraw, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, tak by Zamawiający miał czas na ich zakupu. Nie dotyczy to materiałów które są niezbędne do usunięcia nagłej awarii i których Wykonawca nie mógł przewidzieć5. Wszelkie części oświetlenia i instalacji, np. żarówki, bezpieczniki, startery, kable, wyłączniki, gniazda itp. zapewnia Zamawiający.6. Wymiana lub montaż instalacji (tras kablowych) nie są objęte niniejszą umową i nie są wliczone w jej wartość. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany opraw oraz źródeł światła na innego typu zachowując ww. ilość.8. Decyzja o naprawie lub wymianie elementów na nowe pozostaje w kompetencjach przedstawicieli Zamawiającego.Czynności polegające na pełnieniu dyżuru technicznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej wraz z jej elementami, prace konserwacyjne, oraz inne roboty prowadzone w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nie noszą znamion umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę do czynności określonych w art. 29 § 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1579). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz:- wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

  II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 126829,27
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali? (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę konserwacji i/lub pogotowia technicznego/awaryjnego instalacji elektrycznych w budynku/budynkach mieszkalnym/mieszkalnych lub budynku/budynkach niemieszkalnych, świadczoną przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.UWAGA! 1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.2 W przypadku gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 10 miesięcy.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta powinna składać się z:a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ;b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. 13.2 lit. od b) do e) SIWZ;c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829).f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. c) i d) SIWZ.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejWykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.3. Dokumenty podmiotów zagranicznychWykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4. Oferta wspólna:Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. c) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 złotych.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena brutto60,00
  czas reakcji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.: 1. Strony, dopuszczają zmianę umowy w formie pisemnego aneksu w tym zmianę w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp. tj. zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. wartość wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 3. W przypadku zaistnienia zmiany przepisów opisanych w pkt. ust. 1 lit. b) i c) Wykonawca może przekazać Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wraz z jego uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi istotny wpływ na koszty realizacji niniejszej umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wykazać powinien adekwatność propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.4. W terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism do Wykonawcy.5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-11-13, godzina: 10:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Bohdan Wall - inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym i Informatyki dla Dzielnicy Ursynów, tel. 22/ 443-71-38 faks: 22/443-71-35 - w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: Anna Bacińska - główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursynów, tel. 22/443-71-47, faks: 22/ 443-73-32, e-mail: zam_publ@ursynow.pl 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017 r. o godz. 11 : 00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 458 - IV piętro.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  tel.: 22 443 71 01
  fax.: 22 443 71 02
  email: Wyślij email
  http://www.ursynow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 95575 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.