google

  alarmy, telewizja przemys這wa, ochrona

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Budowa instalacji nag這郾ienia w komorze Warszawa
  • Region: ma這polskie
  • Zamieszczono: 2017-03-17

  Szczeg馧y przetargu

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia (je瞠li dotyczy):

  http://www.kopalniawieliczka.eu

  Og這szenie nr 45589 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Wieliczka: Budowa instalacji nag這郾ienia w komorze Warszawa
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

  Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Sp馧ka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 000041683, ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka, woj. ma這polskie, pa雟two Polska, tel. 12 2787111, 12 2787132, e-mail marzena.siewruk@kopalnia.pl, faks 122787110.
  Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Sp馧ka Akcyjna-G鏎nictwo

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  tak
  www.kopalniawieliczka.eu


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  tak
  www.kopalniawieliczka.eu


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  nie
  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  tak
  Inny spos鏏:
  Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp sk豉dnie ofert odbywa si za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529 oraz poz. 1830) osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
  Adres:
  Kopalnia Soli "Wieliczka" Sp馧ka Akcyjna, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa instalacji nag這郾ienia w komorze Warszawa
  Numer referencyjny: KSW/2017/INP/17
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zam闚ienia jest sprzeda wraz dostarczeniem i monta瞠m urz康ze nag這郾iaj帷ych oraz osprz皻u, w celu budowy instalacji nag這郾ienia w komorze Warszawa znajduj帷ej si na mi璠zypoziomie IIn-III Kazan闚 w podziemnej cz窷ci zak豉du g鏎niczego Kopalnia Soli Wieliczka, zwane dalej instalacj nag這郾ienia. 2.W ramach wykonania instalacji nag這郾ienia Wykonawca jest zobowi您any: 1)dostarczy urz康zenia nag這郾iaj帷e oraz osprz皻 do Zamawiaj帷ego 2)zorganizowa plac rob鏒, 3)sporz康zi technologi wykonywania rob鏒, 4)zrealizowa prace niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia, 5)zapewni materia造 i urz康zenia niezb璠ne do realizacji przedmiotu zam闚ienia, 6)zapewni maszyny i urz康zenia niezb璠ne do wykonania przedmiotu zam闚ienia, 7)zapewni osoby posiadaj帷e odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami g鏎niczymi. 3.Wykonawca jest zobowi您any w szczeg鏊no軼i do: 1)transportu materia堯w z powierzchni do komory Warszawa oraz transportu materia堯w zb璠nych powsta造ch podczas prac monta穎wych (w szczeg鏊no軼i opakowa pude itp. pozosta造ch po dostarczonym wyposa瞠niu) na powierzchni, 2)wykonania niezb璠nych prac adaptacyjnych maj帷ych na celu monta wymaganego osprz皻u i okablowania, 3)zaprogramowania, skonfigurowania i uruchomienia urz康ze wchodz帷ych w sk豉d instalacji nag這郾ienia, 4)przeprowadzenia profesjonalnych bada akustycznych w komorze Warszawa pod k徠em w豉軼iwego jej nag這郾ienia, ostatecznego rozmieszczenia i ustawienia g這郾ik闚, 5)opracowania dokumentacji technicznej powykonawczej, 6)uczestniczenia w procedurze wydawania przez Kierownika Ruchu Zak豉du G鏎niczego Kopalnia Soli Wieliczka zezwolenia na oddanie do ruchu zabudowanych instalacji i urz康ze, w szczeg鏊no軼i opracowanie i skompletowanie niezb璠nych dokumentacji techniczno-ruchowych (instrukcji obs逝gi i eksploatacji) instalacji i urz康ze oddawanych do ruchu, 7)wykonania bada i pomiar闚 odbiorczych, 8)przeprowadzenia szkolenia pracownik闚 Zamawiaj帷ego z zakresu obs逝gi zabudowanych instalacji i urz康ze. 4.W zakresie wykonania niezb璠nych instalacji elektrycznych i instalacji nag這郾ienia, Wykonawca jest r闚nie zobowi您any do ich wykonania w spos鏏 zapewniaj帷y uzyskanie wymaganych parametr闚 technicznych i jako軼iowych, potwierdzonych stosownymi protoko豉mi sporz康zonymi po wykonaniu wymaganych przepisami technicznymi lub przez producent闚 bada i pomiar闚; badania i pomiary powinny zosta przeprowadzone przez uprawnione osoby i zgodnie ze sztuk. 5.Instalacj nag這郾ienia nale篡 wykona zgodnie z: 1)dokumentacj pod nazw: Projekt techniczny modernizacji instalacji elektrycznych w kom. Warszawa znajduj帷ej si na mpoz. IIn-III Kazan闚 w Kopalni Soli Wieliczka opracowan w czerwcu 2015r. przez firm WZU s.c. J.T. Zieli雟cy, 31-727 Krak闚, Os. Na Wzg鏎zach 42/51, stanowi帷 za陰cznik nr 1 do specyfikacji, 2)dokumentacj pod nazw: Dokumentacja wykonawcza instalacji nag這郾ienia dla Kopalni Soli w Wieliczce komora Warszawa opracowan w maju 2015r. przez firm WZU s.c. J.T. Zieli雟cy, 31-727 Krak闚, Os. Na Wzg鏎zach 42/51, stanowi帷 za陰cznik nr 2 do specyfikacji, 3)Pozwoleniem Ma這polskiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚 w Krakowie nr 738/15 z dnia 7 sierpnia 2015r. znak: OZKr.5142.676.2015.JCh kt鏎ego kopia stanowi za陰cznik nr 3 do specyfikacji, 4)wykazem podstawowych urz康ze wchodz帷ych w sk豉d instalacji nag這郾ienia, stanowi帷y za陰cznik nr 4 do specyfikacji. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e przedmiotu zam闚ienia i zasad jego realizacji zawarte zosta造 we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 10 do SIWZ.

  II.5) G堯wny kod CPV: 32342400-6
  Dodatkowe kody CPV:51313000-9
  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

  Okres w dniach: 70


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: wpis do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych prowadzonych w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, w kt鏎ym Wykonawca posiada siedzib, okre郵onym w za陰czniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spe軟iaj inne wymogi okre郵one w tym za陰czniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej
  Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowi您any do przedstawienia: 1)dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: posiadanie przez Wykonawc ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej 500 000,00 z這tych (polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony)
  Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowi您any do przedstawienia: polisy OC lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego posiadanie przez Wykonawc ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn w wysoko軼i co najmniej 500 000,00 z這tych
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: a) udokumentowanie, 瞠 obj璚ie kierownictwa nad wykonywaniem rob鏒 elektrycznych nast徙i przez osob posiadaj帷 kwalifikacje uprawniaj帷e do pe軟ienia w podziemnej cz窷ci Zak豉du G鏎niczego Kopalni Soli Wieliczka funkcji osoby co najmniej wy窺zego dozoru ruchu w specjalno軼i elektrycznej. Osoba ta winna posiada 鈍iadectwo kwalifikacyjne dozoru w zakresie: - obs逝gi, konserwacji, monta簑, kontrolno-pomiarowym urz康ze, instalacji i sieci o napi璚iu co najmniej do 1 kV b)udokumentowanie, 瞠 obj璚ie bie膨cego dozoru rob鏒 elektrycznych, na ka盥ej obsadzonej zmianie roboczej nast徙i przez osoby posiadaj帷e kwalifikacje uprawniaj帷e do pe軟ienia w podziemnej cz窷ci Zak豉du G鏎niczego Kopalni Soli Wieliczka funkcji osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalno軼i elektrycznej lub teletechnicznej, c)udokumentowanie, 瞠 obj璚ie bie膨cego dozoru rob鏒 g鏎niczych na ka盥ej obsadzonej zmianie roboczej nast徙i przez osoby posiadaj帷e kwalifikacje uprawniaj帷e do pe軟ienia w podziemnej cz窷ci Zak豉du G鏎niczego Kopalni Soli Wieliczka funkcji osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalno軼i g鏎niczej.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowi您any do przedstawienia: 1)dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, 2)polisy OC lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego posiadanie przez Wykonawc ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej, w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn w wysoko軼i co najmniej 500 000,00 z這tych, 3)wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji przedmiotowego zam闚ienia, zawieraj帷ego informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporz康zonego wed逝g wzoru, stanowi帷ego za陰cznik nr 9 do specyfikacji
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem podanym w za陰czniku nr 8 do SIWZ. O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa powy瞠j, nale篡 z這篡 w formie orygina堯w podpisanych przez osob (osoby) uprawnion (uprawnione) do sk豉dania o鈍iadcze w imieniu Wykonawcy. O鈍iadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, Wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  tak,
  Informacja na temat wadium
  1.Wadium w wysoko軼i: 4 000,00 z這tych nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert, okre郵onym w cz窷ci XIII pkt 2 specyfikacji. 2.Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Sp馧ka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2017/INP/17 Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego. Nie dopuszcza si wp豉ty wadium w kasie Kopalni Soli Wieliczka S.A. 3.Wadium wniesione w innej formie ni forma pieni篹na (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam闚ie publicznych) winno by z這穎ne w Sekretariacie Kopalni Soli Wieliczka S.A. przed up造wem terminu sk豉dania ofert okre郵onym w cz窷ci XIII pkt 2 specyfikacji. 4.Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5.Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej. 6.Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: 1)odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie, 2)nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy. 7.Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wymaganego wadium do up造wu terminu sk豉dania ofert, na przed逝穎ny okres zwi您ania ofert lub w terminie, o kt鏎ym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi si na przed逝瞠nie okresu zwi您ania ofert, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
  nie
  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) nie
  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
  nie
  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczenieCena100


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: nie
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1.Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy, warunk闚 realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysoko軼i nale積ego Wykonawcy wynagrodzenia - w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1)przestoj闚 i op騧nie w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynik造ch z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, 2)w przypadku wyst徙ienia odmiennych od przyj皻ych w dokumentach, o kt鏎ych mowa w 7 warunk闚 realizacji przedmiotu umowy, kt鏎e grozi造by niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawc przy u篡ciu dotychczasowych materia堯w, urz康ze lub zastosowaniu dotychczasowych rozwi您a technicznych lub technologicznych, 3)dzia豉nia si造 wy窺zej, 4)zaistnienia okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia w chwili wszcz璚ia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub zawarcia umowy. 2.Opr鏂z okoliczno軼i wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mog nast徙i wy陰cznie w przypadkach okre郵onych w art. 144 ust. 1 pkt 2 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 3.Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 2 nie powoduje powstania u 瘸dnej ze Stron umowy, roszczenia o zmian umowy. 4.W przypadku zaistnienia, kt鏎ejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 2 ka盥ej ze Stron umowy przys逝guje prawo do wyst徙ienia do drugiej strony o zmian umowy. Wyst徙ienie o dokonanie zmiany winno zawiera: 1)szczeg馧owy opis przyczyn uzasadniaj帷ych zmian umowy, 2)uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5.Wyst徙ienie, o kt鏎ym mowa w pkt 4 stanowi podstaw do podj璚ia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6.Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. 7.Zmian umowy dokonuje si w formie aneks闚, kt鏎ym nadaje si kolejne numery.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 28/03/2017, godzina: 11:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  >
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  Dane kontaktowe

  Kopalnia Soli "Wieliczka" Sp馧ka Akcyjna
  32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
  tel.: 12 2787111, 12 2787132
  fax.: 122787110
  http://www.kopalniawieliczka.eu
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z alarmy.org!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 17341 Wr鵵 do listy przetarg闚

  ,

  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.