google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 22.06.2018
  1 USD
  3.6977
  -0.063
  1 EUR
  4.3149
  -0.0174
  1 CHF
  3.7367
  -0.0359
  1 GBP
  4.9209
  -0.01
  1 RUB
  0.0586
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Serwis infrastruktury telefonicznej, w podziale na trzy części: 1. Oddział ZUS w Szczecinie część I 2. Oddział ZUS w Koszalinie część II 3. Oddział ZUS w Pile część III
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2017-03-15

  Szczegóły przetargu

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

  http://www.zus.pl

  Ogłoszenie nr 44267 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

  Szczecin: Serwis infrastruktury telefonicznej, w podziale na trzy części: 1. Oddział ZUS w Szczecinie część I 2. Oddział ZUS w Koszalinie część II 3. Oddział ZUS w Pile część III
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 1775600000, ul. ul. Matejki  22, 70530   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, e-mail dobrzynskaa@zus.pl, faks 91 459 65 76.
  Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie
  www.zus.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  nie
  www.zus.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie
  Adres:
  ZUS Oddział w Szczecinie Centrum Zamówień Publicznych ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin, pokój nr 230 (III piętro)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis infrastruktury telefonicznej, w podziale na trzy części: 1. Oddział ZUS w Szczecinie część I 2. Oddział ZUS w Koszalinie część II 3. Oddział ZUS w Pile część III
  Numer referencyjny: 271/PN/U/2/CZP/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest serwis infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych w nw. budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie, Koszalinie oraz Pile i podległych im jednostkach organizacyjnych. Zamówienie zostało podzielone na części (zgodnie z art. 36aa ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Pzp - wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia). Część 1 - Oddział ZUS w Szczecinie a) Oddział w Szczecinie, ul. J. Matejki 22; b) Oddział w Szczecinie, ul. A. Citroena 2; c) Inspektorat w Choszcznie, ul. W. Jagiełły 28; d) Inspektorat w Gryficach, ul. J. Dąbskiego 5; e) Inspektorat w Gryfinie, ul. Łużycka 3; f) Inspektorat w Łobzie, ul. Siewna 5; g) Inspektorat w Myśliborzu, ul. Z. Felczaka 29; h) Inspektorat w Pyrzycach, ul. Sportowa 1; i) Inspektorat w Stargardzie, ul. Składowa 2; j) Inspektorat w Świnoujściu, ul. Piastowska 63; k) Biuro Terenowe w Międzyzdrojach, ul. Lipowa 9; l) Ośrodek w Lubinie, ul. Główna 7; m) Punkt Informacyjny w Kamieniu Pom., ul. M. Kopernika 26; Część 2 - Oddział ZUS w Koszalinie a) Oddział w Koszalinie, ul. Fałata 30; b) Inspektorat w Białogardzie, ul. Wojska Polskiego 56; c) Inspektorat w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 21; d) Inspektorat w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 30; e) Inspektorat w Drawsku Pomorskim, ul. Basztowa 1B; f) Inspektorat w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1; g) Inspektorat w Szczecinku, pl. Wolności 18; h) Inspektorat w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 1; i) Inspektorat w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 11; Część 3 - Oddział ZUS w Pile a) Oddział ZUS w Pile budynki A i B, ul. Dr. Drygasa 7; b) Inspektorat ZUS w Chodzieży, ul. Mostowa 2; c) Inspektorat ZUS w Czarnkowie, ul. Kościuszki 87; d) Inspektorat ZUS w Wągrowcu, ul. Przemysłowa 11; e) Inspektorat ZUS w Złotowie, Al. Piasta 37; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy zawierają załączniki dot. danej części zamówienia (Szczecin/ Koszalin/ Piła), stanowiące integralną część umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

  II.5) Główny kod CPV: 50334110-9
  Dodatkowe kody CPV:50334000-5, 50334140-8, 51340000-7, 50334100-6, 50330000-7, 50334130-5
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 235534.26
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 31/07/2019


  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: a) dotyczy części 1 ZUS O/ Szczecin minimum cztery usługi, w ramach jednej lub kilku umów, polegające na serwisie infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych, spełniające łącznie następujące wymagania: usługi świadczone były lub są świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, przed upływem terminu składania ofert, łączna wartość usług, dla 12 miesięcy, wynosi nie mniej niż 30.000,00 zł brutto, usługi obejmują, łącznie min. cztery lokalizacje, z których przynajmniej w jednej zainstalowana jest centrala telefoniczna obsługująca min. 400 wewnętrznych abonentów telefonicznych. b) dotyczy części 2 ZUS O/ Koszalin minimum dwie usługi, w ramach jednej lub kilku umów, polegające na serwisie infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych, spełniające łącznie następujące wymagania: usługi świadczone były lub są świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, przed upływem terminu składania ofert, łączna wartość usług, dla 12 miesięcy, wynosi nie mniej niż 10.000,00 zł brutto, usługi obejmują, łącznie, min. dwie lokalizacje z których przynajmniej w jednej zainstalowana jest centrala telefoniczna obsługująca min. 200 wewnętrznych abonentów telefonicznych. c) dotyczy części 3 ZUS O/ Piła minimum dwie usługi, w ramach jednej lub kilku umów, polegające na serwisie infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych, spełniające łącznie następujące wymagania: usługi świadczone były lub są świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, przed upływem terminu składania ofert, łączna wartość usług, dla 12 miesięcy, wynosi nie mniej niż 10.000,00 zł brutto, usługi obejmują, łącznie, min. dwie lokalizacje z których przynajmniej w jednej zainstalowana jest centrala telefoniczna obsługująca minimum 200 wewnętrznych abonentów telefonicznych. wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została/jest wykonana/wykonywana, wraz z załączeniem dowodów*, określających czy ta usługa została lub jest wykonywana należycie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; UWAGA na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, z uwagi na dostępność tego dokumentu w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, powyższy odpis Zamawiający pobierze samodzielnie (CEIDG, KRS). Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz usług, dla każdej części zamówienia, wg warunku opisanego w pkt 5 ppkt 2 lit a)/ b)/ c), wg wzoru załącznika do SIWZ, dla każdej z części oddzielnie, wraz z załączeniem dowodów, określających czy ta usługa została lub jest wykonywana należycie.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  KryteriaZnaczeniecena oferty brutto60gwarancja na wykonane naprawyi wymienione części zamienne20w przypadku wystąpienia awarii krytycznej czas przywrócenia łączności w obiekcie,20


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa etap nrczas trwania etapu
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY § 15 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, z naruszeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmian funkcjonalnych i organizacyjnych w ZUS, skutkujących zmianą zakresu świadczenia tych usług, ich częstotliwości lub zmniejszenia na nie zapotrzebowania poprzez konieczność zbycia/ wydzierżawienia/ najmu obiektu, w którym świadczone są usługi serwisowe, b) gdy centrala telefoniczna, w danym obiekcie Zamawiającego, zostanie wyłączona z obsługi serwisowej, np. poprzez jej wyłączenie z eksploatacji. W przypadkach opisanych w lit a) i b), wynagrodzenie miesięczne brutto Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, przy zastosowaniu cen jednostkowych brutto, zgodnie z załączonym do umowy formularzem ofertowym. c) konieczności wprowadzenia zmian w umowie wynikającej ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa. d) wystąpienia siły wyższej, którą należy rozumieć jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia (takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, działania wojenne), pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające terminową i należytą realizację przedmiotu umowy. e) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, o ile zostało to przewidziane na etapie składania oferty. f) zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy lub podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę. Jeżeli Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, po wykazaniu (potwierdzeniu) spełnienia tych warunków przez proponowanego innego podwykonawcę w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Nie stanowią zmiany umowy: zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunków bankowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę oraz osób nadzorujących umowę. W tym zakresie nie jest wymagana forma aneksu do umowy, lecz pisemne powiadomienie obu stron (rozumianych jako Wykonawca i Zamawiający), wywołujące skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. ZMIANA UMOWY W ODNIESIENIU DO WYNAGRODZENIA § 16 1. Zmiana umowy w odniesieniu do wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego lub wysokości minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części umowy, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 6. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu (ZUS Szczecin/ Koszalin/ Piła*) kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 7. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający (ZUS Szczecin/ Koszalin/ Piła*) dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Oddziału w Szczecinie/ Koszalinie/ Pile*, zatwierdzonym na dany rok. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego (ZUS Szczecin/ Koszalin/ Piła*) braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, Zamawiający dokona stosownego skrócenia okresu świadczenia usługi. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. 10. Uzgodnień, w zakresie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia, dokonują przedstawiciele Oddziału ZUS w Szczecinie/ Koszalinie/ Pile*.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 27/03/2017, godzina: 11:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr: 1    Nazwa: Serwis infrastruktury telefonicznej Oddział w Szczecinie

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest serwis infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych w nw. budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie, Koszalinie oraz Pile i podległych im jednostkach organizacyjnych. Zamówienie zostało podzielone na części (zgodnie z art. 36aa ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Pzp - wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia). Część 1 - Oddział ZUS w Szczecinie a) Oddział w Szczecinie, ul. J. Matejki 22; b) Oddział w Szczecinie, ul. A. Citroena 2; c) Inspektorat w Choszcznie, ul. W. Jagiełły 28; d) Inspektorat w Gryficach, ul. J. Dąbskiego 5; e) Inspektorat w Gryfinie, ul. Łużycka 3; f) Inspektorat w Łobzie, ul. Siewna 5; g) Inspektorat w Myśliborzu, ul. Z. Felczaka 29; h) Inspektorat w Pyrzycach, ul. Sportowa 1; i) Inspektorat w Stargardzie, ul. Składowa 2; j) Inspektorat w Świnoujściu, ul. Piastowska 63; k) Biuro Terenowe w Międzyzdrojach, ul. Lipowa 9; l) Ośrodek w Lubinie, ul. Główna 7; m) Punkt Informacyjny w Kamieniu Pom., ul. M. Kopernika 26;
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50334110-9
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 137788.62
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2019
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena oferty brutto60gwarancja na wykonane naprawy i wymienione części zamienne 20czas przywrócenia łączności w obiekcie20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2    Nazwa: Serwis infrastruktury telefonicznej Oddział w Koszalinie

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest serwis infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych w nw. budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie, Koszalinie oraz Pile i podległych im jednostkach organizacyjnych. Zamówienie zostało podzielone na części (zgodnie z art. 36aa ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Pzp - wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia). Część 2 - Oddział ZUS w Koszalinie a) Oddział w Koszalinie, ul. Fałata 30; b) Inspektorat w Białogardzie, ul. Wojska Polskiego 56; c) Inspektorat w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 21; d) Inspektorat w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 30; e) Inspektorat w Drawsku Pomorskim, ul. Basztowa 1B; f) Inspektorat w Szczecinku, ul. Piotra Skargi 1; g) Inspektorat w Szczecinku, pl. Wolności 18; h) Inspektorat w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 1; i) Inspektorat w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 11;
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50334110-9
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 55715.01
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2019
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena oferty brutto60gwarancja na wykonane naprawy i wymienione części zamienne 20czas przywrócenia łączności w obiekcie20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3    Nazwa: Serwis infrastruktury telefonicznej Oddział w Pile

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest serwis infrastruktury telefonicznej, w szczególności central telefonicznych, instalacji telefonicznych i urządzeń końcowych w nw. budynkach Oddziału ZUS w Szczecinie, Koszalinie oraz Pile i podległych im jednostkach organizacyjnych. Zamówienie zostało podzielone na części (zgodnie z art. 36aa ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 36aa ust. 2 Pzp - wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia). Część 3 - Oddział ZUS w Pile a) Oddział ZUS w Pile budynki A i B, ul. Dr. Drygasa 7; b) Inspektorat ZUS w Chodzieży, ul. Mostowa 2; c) Inspektorat ZUS w Czarnkowie, ul. Kościuszki 87; d) Inspektorat ZUS w Wągrowcu, ul. Przemysłowa 11; e) Inspektorat ZUS w Złotowie, Al. Piasta 37;
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50334110-9
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 42030.63
  Waluta:

  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/07/2019
  5) Kryteria oceny ofert: KryteriaZnaczeniecena oferty brutto60gwarancja na wykonane naprawy i wymienione części zamienne 20czas przywrócenia łączności w obiekcie20 6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  70530 Szczecin, ul. Matejki 22
  tel.: 91 459 65 77, 91 459 65 7
  fax.: 91 459 65 76
  http://www.zus.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 16811 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.