google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 13.12.2018
  1 USD
  3.7739
  -0.0195
  1 EUR
  4.2937
  -0.0056
  1 CHF
  3.8036
  -0.0155
  1 GBP
  4.7787
  0.0231
  1 RUB
  0.0569
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • dostawa tonerów, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawa linii telefonicznych w 2018 r.
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2017-12-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 632636-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.

  Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy: dostawa tonerów, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawa linii telefonicznych w 2018 r.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. ul. Partyzantów  74 , 80254   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, e-mail nz@gznk.pl, faks 583 458 235.
  Adres strony internetowej (URL): www.gznk.pl
  Adres profilu nabywcy: www.gznk.pl
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.gznk.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.gznk.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie pocztą lub osobiście
  Adres:
  80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa tonerów, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawa linii telefonicznych w 2018 r.
  Numer referencyjny: 86/17/A
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń telekomunikacyjnych, świadczenie usług administrowania centralami telefonicznymi, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych oraz naprawa linii telefonicznych na potrzeby Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w 2018 r. Poprzez urządzenia telekomunikacyjne należy rozumieć: ? centrale telefoniczne Simens Hi Path 3800, Simens Hi Path 1150, Simens Hi Path 1190.? aparaty telefoniczne,? urządzenia wielofunkcyjne z faksem.Konserwacje i naprawy obejmują w szczególności:? przeglądy okresowe, ? regulacje,? naprawy urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych.Aparaty telefoniczne i faksy objęte gwarancją będą podlegały obsłudze technicznej z chwilą upływu terminu gwarancji.2) Zakres czynności zarządzania i administrowania centralami telefonicznymi obejmuje:? Wewnętrzny system taryfikacyjny.? Zestawienie połączeń konferencyjnych.? Połączenia oczekujące.? Połączenie trójstronne.? Układ sekretarsko-dyrektorski.? Przekazywanie połączeń (transfer).? Zawieszenie połączenia.? Przejęcie wywołania z innego aparatu.? Sygnalizację połączenia oczekującego (w trakcie rozmowy).? DISA (system kierowania ruchem przychodzącym).? System poczty głosowej.? Zapowiedź słowną.? Usługę ,,nie przeszkadzać".? Wejście ,,na trzeciego" z powiadomieniem.? Wybieranie skrócone zamknięte (wewnętrzna książka telefoniczna).? Przenoszenie wywołań bezwarunkowe (Forwarding) - CFU.? Przenoszenie wywołań przy braku odpowiedzi (opóźnione) - CFNR.? Przenoszenie wywołań przy zajętości - CFB.? Przenoszenie wywołań do abonenta zewnętrznego.? Podział abonentów na kategorie uprawnień/restrykcji.? Tworzenie nowych numerów wewnętrznych i dowolne przypisywanie numerów wewnętrznych do portów wewnętrznych.? Nadawanie restrykcji numerom wewnętrznym (blokada połączeń: komórkowych, międzynarodowych, międzystrefowych, na usługi infolinii).? CLIP - identyfikację numeru dzwoniącego.? CLIR - blokadę identyfikacji numeru dzwoniącego.3) Zakres czynności konserwacji i napraw aparatów i linii telefonicznych musi obejmować co najmniej:? Programowanie NT1 plus.? Programowanie aparatu telefonicznego KXP 3250PD.? Instalację aparatów telefonicznych.? Wymianę przewodu aparat telefoniczny - słuchawka.? Wymianę przewodu aparat telefoniczny - gniazdko.? Wymianę końcówki RJ.? Utrzymanie ciągłości linii wewnętrznych.? Przenoszenie numerów telefonicznych w obrębie GZNK.? Układanie przewodu YTKSY.? Układanie przewodu UTP4 kat 5.? Montaż łączówek typu krone.? Pomiar kabla.? Montaż i demontaż gniazda telefonicznego.? Krosowanie obwodów.? Demontaż końcówek krone LSA.? Montaż przełącznicy telefonicznej.? Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej.? Demontaż i montaż instalacji telefonicznej.? Instalację faksu.? Programowanie centrali.4) Zakres czynności naprawy telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych z faksem musi obejmować co najmniej:? Wymianę układu zasilania.? Wymianę wałków pobierających papier.? Wymianę baterii litowej.? Wymianę lampy grzewczej/fusera.? Wymianę czujnika papieru.? Wymianę tonera.? Wymianę zespołu utrwalacza lasera.5) Zakres czynności konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych z faksem:? Czyszczenie zewnętrzne urządzenia i podajników papieru.? Sprawdzenie i oczyszczenie drogi przejścia papieru.? Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania papieru.? Oczyszczenie wnętrza urządzenia.? Sprawdzenie i konserwacja elementu grzewczego.? Czyszczenie i konserwacja elementów gumowych (wałki, rolki, paski, itp).? Konserwacja i smarowanie elementów metalowych (łożyska, wałki, kółka zębate, itp).? Smarowanie mechaniki.? Sprawdzenie i testowanie. 6) W przypadku wystąpienia naprawy i usługi nieprzewidzianej w ppkt 3) i 4) pkt 1 SIWZ (usterka niestandardowa) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy urządzenia. Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą wg kosztu 1 rbg oraz materiałów wg cen zakupu (koszt 1 rbg obejmuje również koszty dojazdu).7) Miejsce zainstalowania telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych z faksem: Dział Techniczny ul. Cygańska Góra 1, Zarząd, Archiwum, Dział Eksploatacji, Dział Windykacji, Dział Umów i Rozliczeń ul. Partyzantów 74; Dział Nieruchomości ul. Dyrekcyjna 6A,BOM nr 1 ul. Sienna 6,BOM nr 2 ul. Zielona 8/9,BOM nr 4 ul. Trakt Św. Wojciecha 167,BOM nr 7 ul. Mściwoja II 44,BOM nr 8 ul. Śniadeckich 12,BOM nr 9 ul. Na Zaspę 31.8) Dostawa materiałów eksploatacyjnych obejmuje tonery. Ilość telefaksów będących w użytkowaniu GZNK SZB oraz ilość tonerów planowanych na rok 2018:Nazwa i typ faksu Ilość Ilość tonerów HP - 1319 szt. 6; tonerów 60,HP - 1522 szt. 3; tonerów 36,HP - 1536 szt. 5; tonerów 60,HP - 2025 szt.1; tonerów 12 cz/b i 24 szt. kolorowe (36 szt.), HP CM - 2320 szt. 1; tonerów 12 cz/b i 36 szt. kolorowe (48 szt.),HP - 3050 szt. 4; tonerów 48, HP - 3015 szt. 4; tonerów 48,HP - 3200 szt.1; tonerów 12,Samsung SCX4833 fr szt.1; tonerów 12RAZEM 360 tonerów9) Materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych muszą spełniać następujące wymagania:a) być fabrycznie nowe w opakowaniach oryginalnych producenta i zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania oraz posiadać 12 miesięczną gwarancję licząc od daty dostawy materiału, a także być wyprodukowane w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dostawą,b) posiadać oznaczenia jak: nazwa produktu i producenta, nr produktu, oraz termin ważności,c) posiadać na opakowaniu indywidualny kod materiału eksploatacyjnego oraz nazwę sprzętu do którego jest przeznaczony,d) posiadać na produkcie indywidualny kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta,e) spełniać parametry takie jak: pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku, co najmniej jak materiały oryginalne tzn. pochodzące od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony,f) praca materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach drukujących musi być bezawaryjna i bezproblemowa oraz nie może powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia,g) zdolność materiału do wydrukowania odpowiedniej ilości stron wydruku o odpowiednim pokryciu procentowym nadruku na kartce A-4, z odpowiednią przyczepnością barwnika i równomiernością pokrycia.10) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania także następujących usług:? Przeglądy instalacji telefonicznych,? Ekspertyzy technicznych uszkodzeń telefonów, faksów, linii telefonicznych i centrali,? Porady techniczne na telefon,? Kontakt z operatorem w sprawie awarii linii miejskich.

  II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  32429000-6
  32500000-8
  32551100-1
  50314000-9
  50330000-7
  50334110-9
  50334140-8
  32551000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej jeżeli: a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 usługę polegającą na obsłudze systemu połączeń pomiędzy jednostkami w skróconej numeracji typu CENTREX lub równoważnej obejmujące:? konfigurację oraz obsługę terminali ISDN, ? programowanie zakończeń sieciowych NT, ? obsługę systemu CENTREX lub równoważnej: numeracja skrócona, kody komunikacji wewnętrznej, kody dostępu do sieci publicznej, kody dostępu do usług dodatkowych, bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego, dzwonienie specjalne, specjalne wskazanie wywołania numeru oczekującego, ograniczenie wywołań, grupy operatorskie, usługa nocna, przyjmowanie wywołań przez operatora, orazb) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 dostawę tonerów do urządzeń telekomunikacyjnych o wartości brutto minimum 30 000,00 zł w ciągu 12 miesięcy, Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.c) skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę na stanowisku serwisanta.W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.4. Podać w złożonej ofercie czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia . Maksymalny czas przyjazdu winien wynosić 4 godziny. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.5. Podać w wykazie ,,zdolność zawodowa - wykaz osób" ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku serwisanta. 6. Złożyć Formularze cenowe, które należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.7. Udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, natomiast na dostarczone części zamienne- gwarancji wynikającej z ogólnie obowiązujących warunków gwarancyjnych na poszczególne części.8. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 12 SIWZ.9. Wykazać posiadanie, na terenie Trójmiasta, co najmniej jednego punktu serwisowego odpowiednio wyposażonego, który umożliwi realizacje przedmiotu zamówienia.10. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 600.00 zł


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  1) cena (suma cen jednostkowych netto tonerów)0,30
  3) cena (suma cen jednostkowych netto naprawy telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych z faxem) 0,10
  4) cena (suma cen jednostkowych konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych) 0,05
  5) cena roboczogodziny naprawy usterki nieprzewidzianej 0,03
  6) cena - administrowanie centralą 0,02
  7) czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia 0,05
  2) cena (suma cen jednostkowych montażu, demontażu i modernizacji sieci telefonicznej)0,10
  8) ilość miesięcy pracy osoby na stanowisku serwisanta 0,35

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:a) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; d) Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust.2, e) Łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. f) Zmianie może ulec ilości urządzeń telekomunikacyjnych w przypadku likwidacji eksploatowanego sprzętu.g) Zmianie może ulec przewidywana ilość dostawy tonerów w przypadku wyłączenia sprzętu z eksploatacji lub wprowadzenia do eksploatacji nowego rodzaju sprzętu, w którym są stosowane te same rodzaje tonerów. h) Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.i) Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) Zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) Nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.1 pkt c.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-12-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-01-20 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 22/12/2017 r. godzina 10:15, Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, w pokoju nr 6 - świetlica OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Grażyna Pietrowska stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 02 20Adres poczty elektronicznej: pietrowska@gznk.pl

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
  80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
  tel.: 58 3201032, 3200220, 3023
  fax.: 583 458 235
  email: Wyślij email
  http://www.gznk.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 110193 Wróć do listy przetargów

  ,

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.