google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie
  • Region: śląskie
  • Zamieszczono: 2013-12-19

  Szczegóły przetargu

  Tarnowskie Góry: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie
  Numer ogłoszenia: 276535 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tarnogórski , ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tarnogorski.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Opis przedmiotu zamówienia: (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Część A - Doposażenie pracowni projektowania technologicznego i grafiki komputerowej w Wieloprofilowym Zespole Szkół - Technikum nr 5 w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z legalnego źródła, zmontowanego oraz sprawnego sprzętu dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Technikum nr 5 w Tarnowskich Górach. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących elementów: 1) Zestaw komputerowy - 15 zestawów; 2) Drukarka atramentowa - 2 sztuki; 3) Laptop - 1 sztuka; 4) Projektor multimedialny - 1 sztuka; 5) Zestaw podkładek fotograficznych - 2 zestawy; 6) Studyjny zestaw oświetleniowy - 1 zestaw; 7) Namiot bezcieniowy - 2 sztuki; 8) Zestaw teł - 2 zestawy; 9) Światłomierz cyfrowy - 1 sztuka; 10) Statyw z głowicą fotograficzną - 4 sztuki; 11) Stół bezcieniowy - 2 sztuki; 12) Zestaw - wyzwalacz radiowy z dwoma odbiornikami - 3 zestawy. 3. Szczegółowy zakres zamówienia, parametry i dane każdego urządzenia znajdują się w wykazie sprzętu i szczegółowej specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załączniki nr 5, 5a i 5b do SIWZ. 4. Wskazane parametry należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach lepszych, większych, bardziej funkcjonalnych, jednakże musi mieć na względzie miejsce przeznaczenia oraz potencjalnych użytkowników dostarczonego sprzętu. 5. Sprzęt powinien być tak skonfigurowany, aby zapewniał współdziałanie z innymi zamawianymi jednostkami. W/w sprzęt winien posiadać wszelkie dokumenty uprawniające Zamawiającego do jego stosowania oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony sprzęt winien być sprawny oraz I jakości. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, montażu i rozruchu dostarczonego sprzętu oraz udzielenia instruktażu dotyczącego stosowania zakupionego i dostarczonego sprzętu. 7. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu wyposażenia pracowni, jego transport wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż wraz z rozruchem, według wykazu sprzętu i szczegółowej specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załączniki nr 5, 5a i 5b do SIWZ. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6. 9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia sprzętu, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 13. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 14. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 15. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 16. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 17. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania nalepek samoprzylepnych w ilości pozwalającej okleić każdy element realizowanego zamówienia z następującymi informacjami: 1) nazwa wykonawcy, 2) numer umowy. 18. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 19. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 8a do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ B - Doposażenie pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych w Wieloprofilowym Zespole Szkół - Technikum nr 5 w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, pochodzącego z legalnego źródła, zmontowanego oraz sprawnego sprzętu do Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Technikum nr 5 w Tarnowskich Górach. 2. Wykaz sprzętu obejmuje zakup i dostawę: 1) Miernik poziomu dźwięku - 1 sztuka; 2) Przyrząd do ustawiania świateł - 1 sztuka; 3) Tester diagnostyczny do silników ZI - 1 sztuka; 4) Wielogazowy analizator spalin - 1 sztuka; 5) Tester płynu hamulcowego - 1 sztuka; 6) Tester płynu chłodniczego - 1 sztuka 3. Szczegółowy zakres zamówienia, parametry i dane każdego urządzenia znajdują się w wykazie sprzętu i szczegółowej specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wskazane parametry należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach lepszych, większych, bardziej funkcjonalnych, jednakże musi mieć na względzie miejsce przeznaczenia oraz potencjalnych użytkowników dostarczonego sprzętu. 5. Sprzęt powinien być tak skonfigurowany, aby zapewniał współdziałanie z innymi zamawianymi jednostkami. W/w sprzęt winien posiadać wszelkie dokumenty uprawniające Zamawiającego do jego stosowania oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony sprzęt winien być sprawny oraz I jakości. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, montażu i rozruchu dostarczonego sprzętu oraz udzielenia instruktażu dotyczącego zakupionego i dostarczonego sprzętu/pomocy naukowych.. 7. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty zakupu wyposażenia pracowni, jego transport wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż wraz z rozruchem i instruktażem, według wykazu sprzętu i szczegółowej specyfikacji technicznej sprzętu stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6. 9. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia sprzętu, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 13. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 14. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 15. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 16. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 17. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania nalepek samoprzylepnych w ilości pozwalającej okleić każdy element realizowanego zamówienia z następującymi informacjami: - nazwa wykonawcy, - numer umowy. 18. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 19. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 8b do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. CZĘŚĆ C Zakup materiałów dydaktycznych dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Technikum nr 5 w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Technikum nr 5 w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów i pomocy dydaktycznych: 1) Program lub/i programy które umożliwiają: a) edycję wszystkich plików cyfrowych, b) tworzenie panoram fotograficznych (metoda ręczna i automatyczną), c) intuicyjny interfejs do pracy z grafiką 3D, projektami 2D i filmami d) tworzenie obrazów HDR,obróbke zdjęć cyfrowych e) wywoływanie plików RAW wszystkich typów aparatów cyfrowych wyprodukowanych do 2012 r. (np. NEF, Cr2) f) możliwość dodawania cieni, światła, g) tworzenie animacji h) możliwość generowania własnego rozmycia fotograficznego i) możliwość udostępniania ekspresywnej opcji malowania i rysowania j) efekty szkicu i kreskówki k) edycję perspektywiczną l) korekcję (lub tworzenie) efektu winiety m) wyostrzanie n) kalibrację koloru o) korygowanie abberacji chromatycznej p) retuszowanie zdjęć q) zapis i edycja formatów RGB i CMYK r) efekt zwiększenia ostrości s) imitację bichromii t) łączenie fotografii u) filtrację zdjęcia v) pracę na warstwach i z użyciem masek w) redukcję szumów x) korekcje kontrastu - przy użyciu krzywych y) zapis bezstratnej kompresji LZW. 2) Błony fotograficzne: a) małoobrazkowe błony negatywne o czułości 3200 ASA - 10 szt., 400 ASA - 20 szt., 100 ASA -10 szt.; b) małoobrazkowe błony pozytywne o czułości 100ASA - 6 szt. 3) Chemia fotograficzna: a) Koncentrat- wywoływacz pozytywowy uniwersalny - min. 15 litrów; b) Koncentrat negatywowy uniwersalny i drobnoziarnisty - min. 15 litrów; c) Koncentrat utrwalacz do negatywów i pozytywów - min. 15 litrów. 4) Papier fotograficzny wielogradacyjny na podłożu polietylenowym: a) format: 10x15 - min 100 szt; b) format 18x24- min 100 szt; c) format 24x30- min 50 szt d) format 30x40- min 50 szt. 5) Papier fotograficzny do drukarek atramentowych: a) Typ nośnika: błyszczący b) Format nośnika: A4 c) Gramatura min: 200 g/m2 (+/- 2g) d) Ilość arkuszy: 200 szt 6) Papier ksero - 30 ryz: a) format A4 b) przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek c) kolor biały d) gramatura 80g/m2 (+/-2g) e) białość CIE min. 146 f) ilość arkuszy w 1 ryzie min. 500. 7) Pendrive - 6 sztuk dysk flash USB 3.0 o pojemności 32 GB o szybkości odczytu danych min. 120 Mb/s, złącze USB stałe - niewysuwane, wykonany w technologii Plug & Play. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty materiałów dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6. 4. Wyżej wymienione materiały i pomoce dydaktyczne winny posiadać wszelkie dokumenty uprawniające Zamawiającego do ich stosowania oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6. 7. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do używania przedmiotu zamówienia, będącego elementem przedmiotu zamówienia. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia, to jest program do obróbki zdjęć cyfrowych oraz pamięci USB wynosi 24 miesiące, natomiast termin przydatności na błony fotograficzne oraz chemię fotograficzną minimum 30 miesięcy od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 12. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 14. Wynagrodzenie VAT nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku. 15. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 16. Zaoferowana cena ma obejmować koszt zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6. 17. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 8c do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. Część D: Zakup materiałów dydaktycznych dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Tarnowskich Górach, w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących materiałów i pomocy dydaktycznych: 1) Program lub/i programy które umożliwiają: a) edycję wszystkich plików cyfrowych, b) tworzenie panoram fotograficznych (metoda ręczna i automatyczną), c) intuicyjny interfejs do pracy z grafiką 3D, projektami 2D i filmami d) tworzenie obrazów HDR,obróbke zdjęć cyfrowych e) wywoływanie plików RAW wszystkich typów aparatów cyfrowych wyprodukowanych do 2012 r. (np. NEF, Cr2) f) możliwość dodawania cieni, światła, g) tworzenie animacji h) możliwość generowania własnego rozmycia fotograficznego i) możliwość udostępniania ekspresywnej opcji malowania i rysowania j) efekty szkicu i kreskówki k) edycję perspektywiczną l) korekcję( lub tworzenie)efektu winiety m) wyostrzanie n) kalibrację koloru o) korygowanie abberacji chromatycznej p) retuszowanie zdjęć q) zapis i edycja formatów RGB i CMYK r) efekt zwiększenia ostrości s) imitację bichromii t) łączenie fotografii u) filtrację zdjęcia v) pracę na warstwach i z użyciem masek w) redukcję szumów x) korekcje kontrastu - przy użyciu krzywych y) zapis bezstratnej kompresji LZW. 2) Zestaw fryzjerski - 4 szt. W skład zestawu wchodzą: nożyczki fryzjerskie 5,5, nożyczki degażówki 5 - 28 zębów, kabura na pasku, brzytwa z metalową rączką w kolorze czarnym, z min. 10 wymiennymi ostrzami, grzebień prosty przeznaczony do strzyżenia. 3) Profesjonalna kompaktowa suszarka do włosów - 6 szt. Obudowa wykonana z trwałego tworzywa sztucznego, odznaczającego się podwyższoną odpornością na działanie wysokich temperatur w trakcie suszenia. Oryginalny, wysokiej jakości silnik pozwalający na ciągłą i bezawaryjną pracę przez ponad 1000 godzin. Wyposażenie dodatkowe: 2 nasadki. Funkcja chłodnego powietrza: zimne / ciepłe / gorące powietrze, umożliwia optymalne dostosowanie temperatury suszenia w zależności od aktualnych potrzeb i kondycji włosów. Moc minimum 2100W. 4) Papier ksero - 30 ryz. a) format A4 b) przeznaczony do wysokonakładowych drukarek i kopiarek c) kolor biały d) gramatura 80g/m2; (+/- 2g) e) białość CIE min. 146; f) ilość arkuszy w 1 ryzie 500 5) Podręcznik elektrotechniki i elektroniki samochodowej - 10 sztuk. Zgodność z kwalifikacją M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) - wg Rozporządzenia MEN 6) Podręcznik z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych - 10 sztuk. Zgodność z kwalifikacją M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - wg Rozporządzenia MEN 7) Podręcznik z zakresu silników samochodowych - 10 sztuk. Zgodność z kwalifikacją M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - wg Rozporządzenia MEN 8) Podręcznik z zakresu podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych - 10 sztuk. Zgodność z kwalifikacją M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - wg Rozporządzenia MEN 9) Podręcznik z zakresu naprawy pojazdów samochodowych - 10 sztuk. Zgodność z kwalifikacją M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) - wg Rozporządzenia MEN 10) Podręcznik z zakresu bezpieczeństwa pracy w warsztacie samochodowym - 10 sztuk. Zgodność z kwalifikacją M.18 i M. 12- wg Rozporządzenia MEN 11) Tonery dedykowane dla drukarek laserowych (oryginalne lub zamienniki): a) HP Q5949A 49a - 1 szt. b) HP CE285A 85A - 1 szt. c) HP CE278A - 1 szt 12) Wkłady dedykowane dla drukarek atramentowych (oryginalne lub zamienniki): a) HP 920xl BK - 2 szt. b) HP 920 xl C - 2 szt. c) HP 920 xl M- 2 szt. d) HP 920 xl Y - 2 szt. e) CLI 526 M - 2 szt. f) CLI 526 Y - 2 szt. g) CLI 526 C - 2 szt. h) CLI 526 BK - 2 szt. i) CLI 526 PGBK - 2 szt. 3. Zaoferowana cena powinna obejmować koszty materiałów i pomocy dydaktycznych oraz ich transport wraz z wniesieniem do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6. 4. Wyżej wymienione materiały i pomoce dydaktyczne winny posiadać wszelkie dokumenty uprawniające Zamawiającego do ich stosowania oraz niezbędne dokumenty dopuszczające do użytku w szkole. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być sprawny oraz pierwszej jakości. 5. Wykonawca oświadcza iż przedmiot zamówienia będzie posiadał instrukcję w języku polskim (dotyczy tych elementów przedmiotu zamówienia, dla których istnieje instrukcja). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, do Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6. 7. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do używania, będącego elementem przedmiotu zamówienia. 8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbiór nastąpi w miejscu dostarczenia materiałów dydaktycznych, w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia za wyjątkiem papieru ksero oraz podręczników wynosi 24 miesiące od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 12. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę, Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 14. Wynagrodzenie VAT nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku. 15. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 16. Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 8d do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6, 38.65.00.00-6, 38.41.00.00-2, 38.54.80.00-8, 33.12.41.00-6, 24.93.00.00-2, 38.65.21.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 39.16.21.00-6, 39.16.20.00-5, 39.16.21.10-9, 30.19.76.44-2, 48.00.00.00-8, 48.19.00.00-6, 30.23.31.80-6, 30.23.46.00-4.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin ważności dokumentów analogicznie jak w punkcie III.4.2 2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenia mogą być złożone wspólnie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z tych Wykonawców, lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26, ust. 3 ustawy. 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 8) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 9) Oświadczenie o podwykonawstwie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 10) Parafowaną lub podpisaną treść istotnych postanowień umowy wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik nr 8a lub/i 8b lub/i 8c lub/i 8d do SIWZ ( w zależności od części zamówienia na jaką Wykonawca składa ofertę). 11) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w zakresie: 1) Zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanych przyczynami leżącymi poza Wykonawcą i Zamawiającym w szczególności wystąpieniem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. 2) Zmiany danych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania umowy zaistnieją takie zmiany. 3) Zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego chwilowymi brakami magazynowymi powyżej 14 dni. 4) Innym niż wymienione wyżej z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnogorski.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 114 lub pocztą, po otrzymaniu pisemnego wniosku o przekazanie. SIWZ jest bezpłatna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 1).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Doposażenie pracowni szkolnych oraz zakup materiałów dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie jest jedną z form wsparcia w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz budżetu Powiatu Tarnogórskiego, w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość całego zadania pn. doposażenie pracowni w szkołach wynosi 411.418,00 zł, natomiast wartość całego zadania n. zakup materiałów dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie wynosi 170.000,00 zł. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi: na część A - 39.983,74 zł netto, na część B - 8.232,52 zł netto, na część C - 8.130,08 zł, na część D - 8.130,08 zł netto. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: Część A: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część B: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część C: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Część D: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i/lub część B i/lub część C i/lub część D. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednak oferowany przedmiot zamówienia musi być o parametrach i standardzie nie gorszym niż podane w SIWZ. Udowodnienie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki równoważności leży po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem regulacji art. 93 ust.4 ustawy. 12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 14. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązani do przedstawienia umowy określającej ich współpracę. 16. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 17. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 18. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem przesłanym za pośrednictwem poczty lub złożonym w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 19. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4, 22.11.10.00-1,39.71.22.10-1, 39.24.00.00-6, 39.24.12.00-5, 33.71.16.20-9, 33.70.00.00-7, 18.92.52.00-1 21. Wyjaśnienia udzielają: w kwestiach formalnych - Agata Mateja - inspektor w Wydziale Organizacyjnym - tel. (+48 32) 381-37-86, w kwestiach merytorycznych - Dariusz Bąk - inspektor w Wydziale Strategii, Promocji i Sportu, tel. (+48 32) 381-84-71. 22. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 27 grudnia 2013 r. o godz. 10:45.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Powiat Tarnogórski
  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 5
  tel.: 032 3813786
  fax.: 032 3813727
  email: Wyślij email
  http://www.powiat.tarnogorski.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 159608 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.