google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Usługi w ramach pogotowia mieszkaniowego na nieruchomościach Gminnych i Skarbu Państwa.
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2013-12-12

  Szczegóły przetargu

  Łódź: Usługi w ramach pogotowia mieszkaniowego na nieruchomościach Gminnych i Skarbu Państwa.
  Numer ogłoszenia: 270905 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie , Pl. Barlickiego 11, 90-615 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6330180, faks 42 6339607.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polesie.azk.lodz.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w ramach pogotowia mieszkaniowego na nieruchomościach Gminnych i Skarbu Państwa..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu awarii instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, i innych zdarzeń losowych, a także zabezpieczanie budynków lub lokali po włamaniu - interwencjach Straży Pożarnej lub Policji, oraz w okresie zimowym odmrażanie rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi po godzinach pracy administracji oraz w dni wolne od pracy i święta. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy aby po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Służb Miejskich lub lokatorów przystąpił do wykonywania usługi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii. Zamówienie zostało podzielone na 3 Części: Część I - obejmuje świadczenie usług pogotowia mieszkaniowego na nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 1a do SIWZ (RON I i RON IV). Wartość zamówienia: 33 000,00 zł brutto. Część II - obejmuje świadczenie usług pogotowia mieszkaniowego na nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 1b do SIWZ (RON II i RON V). Wartość zamówienia: 33 000,00 zł brutto. Część III - obejmuje świadczenie usług pogotowia mieszkaniowego na nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 1c do SIWZ (RON III). Wartość zamówienia: 33 000,00 zł brutto..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3, 50.71.10.00-2, 50.51.20.00-7, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ I 900,00 zł CZĘŚĆ II 900,00 zł CZĘŚĆ III 900,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku 16 1560 0013 2376 1415 9000 0005, z dopiskiem na przelewie: Usługi pogotowia mieszkaniowego Część... 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz - do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia i zabezpieczaniu oferty w formie innej niż pieniądz, Wadium należy wnosić osobno dla każdej części zamówienia. (Niezastosowanie się do powyższego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty) 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca spełni warunek poprzez złożenia oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi zbliżone rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia. Jako usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu będącemu przedmiotem przetargu, Zamawiający uznaje należyte wykonanie lub wykonywanie usług w ramach pogotowia mieszkaniowego w okresie minimum 12-stu miesięcy. Suma wartości, wykazanych usług powinna być nie mniejszej od wartości zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na dwie lub więcej części zamówienia winien wykazać należyte wykonanie usług o wartości nie mniejszej niż suma wartości zamówień za wszystkie części, na które składa ofertę.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje w szczególności: 3.1 Składając ofertę na jedną część zamówienia: a/ osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej; b/ osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej; c/ osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; d/ osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; 3.2 Składając ofertę na dwie części zamówienia: a/ dwoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej; b/ dwoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej; c/ jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; d/ jedną osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; 3.3 Składając ofertę na trzy części zamówienia: a/ trzema osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej; b/ trzema osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznej; c/dwoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ D) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; d/ dwoma osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne (typ E) uprawniające do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jedną osobę kilku świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i/lub pracy w zakresie obsługi, konserwacji, montażu urządzeń i instalacji, o których mowa powyżej.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: składając ofertę na 1 część zamówienia: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), składając ofertę na 2 części zamówienia: 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych), składając ofertę na 3 części zamówienia: 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Jako usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu będącemu przedmiotem przetargu, Zamawiający uznaje należyte wykonanie lub wykonywanie usług w ramach pogotowia mieszkaniowego w okresie minimum 12-stu miesięcy. Suma wartości, wykazanych usług powinna być nie mniejszej od wartości zamówienia.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy, o ile mają one wpływ na termin wykonania umowy lub cenę w następujących przypadkach: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu nieruchomości objętych zamówieniem w trakcie realizacji umowy w przypadku: a) przejęcia w zarząd/administrowanie nieruchomości nie objętych wykazem, b) przekazania zarządu nieruchomością objętą wykazem podmiotowi trzeciemu. c) innych niezawinionych przez strony sytuacji, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Zamawiający przygotuje aneks zmieniający wykaz nieruchomości. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w trakcie trwania umowy stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11 Ip. pok. 4.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Polesie 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11 Ip. pok. 14 (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Dane kontaktowe

  Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
  90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11 11
  tel.: 42 6330180
  fax.: 42 6339607
  email: Wyślij email
  http://www.polesie.azk.lodz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z alarmy.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 157590 Wróć do listy przetargów

  ,

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.