google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 19.07.2018
  1 USD
  3.7163
  0.0132
  1 EUR
  4.3155
  0.0119
  1 CHF
  3.7121
  0.018
  1 GBP
  4.8348
  0.0072
  1 RUB
  0.0586
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

  - maj 2017


   

  PN-EN 54-5:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek ciepła, stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach i wokół budynków (patrz EN 54-1:2011).

  W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) punktowych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN.

  W przypadku innych typów czujek ciepła lub czujek przewidzianych do stosowania w innych środowiskach, norma ta powinna być wykorzystywana jedynie jako wskazówka. Czujki ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte tą normą


   

  PN-EN 54-13:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności możliwości przyłączenia podzespołów systemu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące oceny kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów instalacji sygnalizacji pożarowej (włączając dźwiękowe systemy ostrzegawcze jako podsystemy instalacji sygnalizacji pożarowej). Podzespoły powinny być zgodne z EN 54, lub - przy braku EN 54 - ze specyfikacją producenta.

  Wymagania dla torów transmisji pomiędzy podzespołami funkcji, które są rozprowadzane, objęte są odpowiednią normą EN 54, nie są zawarte w niniejszym dokumencie.

  Niniejszy dokument wyszczególnia również wymagania dotyczące integralności instalacji sygnalizacji pożarowej, kiedy ta przyłączana jest do innych systemów.

  W niniejszym dokumencie nie określa się, w jaki sposób instalacja jest projektowana, instalowana i eksploatowana w dowolnym zastosowaniu.

  W niniejszym dokumencie uznaje się, że ze względów praktycznych nie jest zasadne ocenianie kompatybilności lub zdolności do przyłączenia podzespołów we wszystkich prawdopodobnych konfiguracjach. Podane tu metody oceny pozwalają na osiągnięcie zadowalającego stopnia zaufania w określonych wcześniej warunkach działania i środowiska.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące metod oceny kompatybilności i zdolności do przyłączenia oraz badań podzespołów należących do SSP lub łączących SSP. Niniejszy dokument nie obejmuje podzespołów lub funkcji, które nie są zawarte w SSP jak funkcji osiąganych przez system zarządzania budynkiem.

  Niniejszy dokument jest właściwy dla instalacji, w których połączenia między podzespołami wykonane są za pomocą przewodów elektrycznych, lub światłowodów, lub połączeń radiowych lub ich kombinacji. Dla innych technologii połączeń między podzespołami, niniejszą normę można wykorzystać w charakterze wytycznych.

  UWAGA Oczekuje się, że inne Normy Europejskie obejmą swoim zakresem wymagania dotyczące innych systemów, do których może być podłączana instalacja sygnalizacji pożarowej.


   

  PN-EN 60695-8-2:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-2: Wydzielanie ciepła -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

  Zakres

  W niniejszej części EN 60695-8 podano zestawienie opublikowanych metod badań dotyczących wyznaczania ciepła wydzielającego się podczas badania palności wyrobów elektrotechnicznych lub materiałów, z których zostały wytworzone. Przedstawiono bieżący stan wiedzy dotyczący metod badań oraz konkretne spostrzeżenia dotyczące ich znaczenia i stosowania, o ile są one dostępne.

  Podaną listę prób nie należy traktować jako zamkniętą. Metody prób, które nie zostały opracowane przez IEC uważa się za niewłączone przez IEC dopóki to nie zostanie wyraźnie określone.

  Dane dotyczące wydzielającego się ciepła można zastosować do oceny zagrożenia ogniowego oraz w technice bezpieczeństwa pożarowego, jak to omówiono w IEC 60695-1-10, IEC 60695-1-11 i IEC 60695-1-12.

  Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona głównie do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Niniejsza norma nie jest przeznaczona do stosowania przez producentów lub jednostki certyfikujące.

  Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.
   

   

  PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-05-2017

  Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań klap odcinających stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu, aby ocenić ich właściwości użytkowe w temperaturze podwyższonej lub w warunkach ogniowych.

  Należy zauważyć, iż przewidziane do badania klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu mogą wymagać zbadania według EN 1366-2 i że taką potrzebę trzeba wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem tych badań.

  Badania klap odcinających stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu są wymagane, aby potwierdzić, że spełnione są wymagania badania w piecu określone w EN 12101-8 i trzeba wziąć pod uwagę EN 12101-8 przed przeprowadzeniem tych badań.

  Zaleca się, aby klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu zbadane według niniejszej Normy Europejskiej były klasyfikowane z wykorzystaniem EN 13501-4 i tę Normę Europejską trzeba wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem tych badań.

  W tym celu niniejszą Normę Europejską trzeba stosować wraz z EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 oraz EN 1363-1, gdzie ta ostatnia podaje dalsze szczegóły dotyczące badań odporności ogniowej.

  W odniesieniu do szczegółów montażu trzeba wziąć pod uwagę wymagania dotyczące przewodów oddymiających i te są określone w EN 1366-8 i EN 1366-9.
   

   

  PN-EN 1793-1:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-05-2017

  Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 1: Podstawowe właściwości pochłaniania dźwięku w warunkach rozproszonego pola akustycznego

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa laboratoryjne metody pomiaru absorpcji dźwięku przez drogowe urządzenia przeciwhałasowe w warunkach pogłosowych. Zawarto w niej ocenę właściwości pochłaniania dźwięku przez urządzenia przeciwhałasowe, które mogą być instalowane wewnątrz urządzeń badawczych opisanych w EN ISO 354.

  Metoda nie jest przeznaczona do określenia charakterystyki pochłaniania dźwięku przez urządzenia przeciwhałasowe instalowane na drogach w warunkach pola swobodnego.

  Metoda badania wg EN ISO 354, przywołana w niniejszej Normie Europejskiej, pomija jej zastosowanie do urządzeń działających jak lekko wilgotne rezonatory. Szereg urządzeń będzie istotnie odbiegać od tych wymagań i w tych przypadkach zaleca się ostrożność podczas interpretacji wyników.
   

   

  PN-EN 60695-1-10:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-05-2017

  Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60695-1 podano ogólne wytyczne dotyczące badania zagrożenia ogniowego w jaki sposób ograniczyć do akceptowalnego poziomu ryzyko pożaru i potencjalne skutki pożarów obejmujących wyroby elektrotechniczne. Norma służy także jako drogowskaz dla innych publikacji w serii IEC 60695 zawierających wytyczne.

  Norma nie zawiera wytycznych dotyczących stosowania stref z granicami ognioodpornymi lub stosowania systemów wykrywania i tłumienia dla ograniczenia ryzyka pożaru.

  Opisuje relacje między ryzykiem pożaru a potencjalnymi skutkami pożaru; zawiera wytyczne dla komitetów IEC ds. wyrobów, dotyczące stosowalności jakościowych i ilościowych prób ogniowych, w celu oceny zagrożenia pożarowego wyrobów elektrotechnicznych. Szczegóły dotyczące obliczania ryzyka pożaru nie zostały włączone do niniejszego dokumentu.

  Podkreślono znaczenie wykorzystania scenariusza pożaru do oceny zagrożenia i ryzyka pożarowego oraz omówiono kryteria mające na celu zapewnienie rozwoju technicznych metod badawczych dotyczących zagrożenia pożarowego.

  Omówiono różne rodzaje prób ogniowych, w szczególności próby ogniowe o charakterze jakościowym i ilościowym. Opisano także okoliczności, w których właściwe jest, aby komitety IEC ds. wyrobów utrzymywały lub rozwijały jakościowe próby ogniowe.

  Norma stanowi wytyczne dla komitetów IEC i jest stosowna w odniesieniu do indywidualnych zastosowań.

  Ta podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne w przygotowaniu standardów, zgodnie z zasadami określonymi w IEC 104 i ISO/IEC Guide 51.

  Jednym z obowiązków komisji technicznej jest wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie, do korzystania z podstawowych publikacji bezpieczeństwa w przygotowaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań i warunki badań z tej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie mają zastosowania, chyba że wyraźnie określone lub w odpowiednich publikacjach.
   

   

  PN-EN 62820-1-1:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-05-2017

  Systemy interkomowe budynku -- Część 1-1: Wymagania dotyczące systemu -- Postanowienia ogólne

  Zakres

  W normie określono wymagania techniczne dotyczące układu, funkcji, możliwości działania i metod badań typowych systemów interkomowych budynku.

  Norma ma zastosowanie do podstawowych systemów interkomowych instalowanych przy wejściach budynków mieszkalnych lub handlowych. Door-Entry-System (DES) jest przykładem prostego Building-Inercom-System (BIS), wykorzystywanego głównie dla wygody użytkownika.

  Niniejsza norma w Części 1-1 dzieli podstawowe systemy domofonowe na dwa Stopnie, Stopień 1 spełnia niższe wymagania dotyczące systemów DES wykorzystywanych odpowiednio w zastosowaniach nie związanych z zabezpieczeniem, podczas gdy stopień 2 określa wyższe wymagania Systemów Interkomowych Budynku w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia.

  W każdym ze stopni można przyjąć różne wymagania dotyczące funkcjonalności, eksploatacji, metod badań i powołań normatywnych.

  UWAGA 1 Różnice w wymaganiach między Stopniami 1 i 2 są zestawione w Tablicy C.1 Załącznika C. Producent może wybrać odpowiedni Stopień.

  UWAGA 2 Typowe układy podstawowych systemów interkomowych budynku są przedstawione w Załączniku F.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Alarmy.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.